Skip to main content

Avaluacions

Ivàlua avalua polítiques públiques i programes per iniciativa pròpia o per encàrrec d’institucions públiques i del tercer sector. Les avaluacions estan classificades per temàtiques i se’n poden consultar una fitxa i els informes d’avaluació corresponents. D’algunes d’elles se n’han fet policy brief de resum i infografies.

GP 1 - Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació
GP 2 - Avaluació de necessitats socials
GP 3 - Avaluació del disseny
GP 3 - Evaluación del diseño
GP 4 - Avaluació de la implementació
GP 5 - Avaluació d’impacte
GP 5 - Evaluación del Impacto
GP 6 - Avaluació econòmica
GP 7 - Avaluació ex ante
GP 8 - La Metodologia qualitativa en l'avaluació de polítiques públiques
GP 9 - Introducció a l'avaluació econòmica
GP 13 - L’aplicació de l’avaluació econòmica en l’àmbit dels serveis socials. Una guia introductòria