Vés al contingut

Pla Educatiu del Barri de Sant Cosme (PEESC)

El Plans Educatius d’Entorn són una política pública orientada a l’assoliment de l’èxit educatiu mitjançant una perspectiva que excedeix la intervenció limitada a les infraestructures educatives, és a dir, que integri dins de la intervenció educativa altres agents administratius i comunitaris, entenent aquests últims com organitzacions ciutadanes. En aquesta línia s’emmarca el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme (PEESC) iniciat el 2006, el qual es desenvolupa dins d’un entorn d’alta complexitat a causa de les circumstàncies socioeducatives dels centres escolars de Sant Cosme.

L’avaluació se centra en el disseny i implementació del PESC, i ha posat el focus en qüestions com la definició dels objectius i planificació de la política, l’adequació dels recursos i els perfils professionals que hi intervenen, l’adequació dels mecanismes de coordinació i governança, i la participació, percepcions i interès dels agents clau del territori. La metodologia escollida per articular l’avaluació es basa en les tècniques qualitatives.
 

Analitzar i valorar el disseny del Pla educatiu del barri de Sant Cosme (PESC) i així com conèixer en quina mesura la seva implementació ha estat coherent aquest disseny
Nous recursos: Manca de relleu dels professionals amb més experiència del PEESC.
Visió de treball en xarxa: Absència d’un sentiment de pertinença en el projecte PEESC, no tan sols per part dels veïns, sinó també per part dels professionals dels centres educatius.
Relació amb la comunitat gitana: Malgrat que la comunitat gitana esdevingui un col·lectiu rellevant en el barri no s’entén com un eix vertebrador de l’estratègia del PEESC.
Fer front a l’absència de professionals joves amb experiència en el PEESC i articular una transició adient a partir de nous perfils de professionals. Caldrà en aquest sentit assegurar recursos i mecanismes de traspàs entre els sèniors i els novells.
Visió de treball en xarxa: Impulsar l’etapa de 0 a 6 anys com a porta d’entrada d’infants i de fidelització de les famílies als serveis educatius del barri i crear espais on la comunitat de Sant Cosme pugui participar de les decisions del PEESC.
Configurar una proposta que tingui en compte a la comunitat gitana com a col·lectiu rellevant.