Treballa amb Ivàlua

Procés Finalitzat IV-05 Analista Nivell 4 | Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Polítiques, Sociologia o altres ciències socials
Persona seleccionada: Mireia Borrell Porta

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació o notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

La Xarxa de professionals de l’avaluació té l’objectiu de compartir informació i oportunitats d’avaluació amb les persones i organitzacions que es dediquen professionalment a avaluar polítiques públiques a Catalunya i donar-los a conèixer iniciatives orientades a donar visibilitat a les avaluacions que fan i promoure’n el seu ús.

Formulari d’inscripció

Sorry…This form is closed to new submissions.