Treballa amb Ivàlua

Procés Actiu | Termini d’enviament de sol·licituds Obert Analista 1 (Especialitat Anàlisi Quantitativa)

Detalls de la convocatòria

Nom del lloc: Analista nivell 1 (Especialitat Anàlisi Quantitativa)

Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)

Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)

Retribució bruta anual: 32.068,61 euros bruts anuals

Retribució variable (màxim): 3.206,83 euros

Jornada: 37,5 hores

Incorporació: immediata

Horari: Flexibilitat horària. Possibilitat de realitzar teletreball alguns dies a la setmana

Forma d’ocupació del lloc: contracte de substitució, per cobrir un lloc de treball durant el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva, per un període màxim de 3 anys, d’acord amb la normativa d’aplicació als consorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, ambla Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i amb el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Procés Actiu | Termini d’enviament de sol·licituds Obert Analista 1 (Especialitat Anàlisi Qualitativa)

Detalls de la convocatòria

Nom del lloc: Analista nivell 1 (Especialitat Anàlisi Qualitativa)

Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)

Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)

Retribució bruta anual: 32.068,61 euros bruts anuals

Retribució variable (màxim): 3.206,83 euros

Jornada: 37,5 hores

Incorporació: immediata

Horari: Flexibilitat horària. Possibilitat de realitzar teletreball alguns dies a la setmana

Forma d’ocupació del lloc: contracte de substitució, per cobrir un lloc de treball durant el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva, per un període màxim de 3 anys, d’acord amb la normativa d’aplicació als consorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, ambla Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i amb el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Oferta pública ordinària d'ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2022 i per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector, d'1 de desembre de 2022, pel qual s'aprova l'oferta pública ordinària d'ocupació de 2022 al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

Mitjançant aquesta resolució s’aprova l’oferta pública corresponent a les places que sortiran en la convocatòria ordinària d'ocupació al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques de 2022 corresponent als llocs de treball i places que s'hi especifiquen en l'annex.

Procés Finalitzat Tècnic/a Superior Jurídic/a (Especialitat Contractació Administrativa)

Persona seleccionada: Pau Solé Ribas

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

 

Detalls de la convocatòria

Nom del lloc: Tècnic/a superior jurídic/a (especialitat contractació administrativa)
Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)
Retribució bruta anual: 32.502,42 euros bruts anuals
Jornada: 37,5 hores
Incorporació: immediata
Horari: Flexibilitat horària. Possibilitat de realitzar teletreball alguns dies a la setmana
Forma d’ocupació del lloc: Contracte laboral d’interinatge per cobertura de vacant

Procés Finalitzat Tècnic/a Superior de Personal

Persona seleccionada: Pierina Comenge

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

 

Detalls de la convocatòria

Nom del lloc: Tècnic/a superior de personal
Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)
Retribució bruta anual: 32.502,42 euros bruts anuals
Jornada: 37,5 hores
Incorporació: immediata
Horari: Flexibilitat horària. Possibilitat de realitzar teletreball alguns dies a la setmana
Forma d’ocupació del lloc: Contracte laboral d’interinatge per cobertura de vacant

Envia’ns el teu currículum