Treballa amb Ivàlua

Procés Finalitzat Analista 1 (Especialitat Anàlisi Quantitativa)

Detalls de la convocatòria

Persona seleccionada: Cristina Ferrer Romero

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

Procés Finalitzat Analista 1 (Especialitat Anàlisi Qualitativa)

Detalls de la convocatòria

Persona seleccionada: Cristina Cribillers Reig

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

Oferta pública ordinària d'ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2022 i per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector, d'1 de desembre de 2022, pel qual s'aprova l'oferta pública ordinària d'ocupació de 2022 al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

Mitjançant aquesta resolució s’aprova l’oferta pública corresponent a les places que sortiran en la convocatòria ordinària d'ocupació al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques de 2022 corresponent als llocs de treball i places que s'hi especifiquen en l'annex.

Envia’ns el teu currículum