Treballa amb Ivàlua

Procés Finalitzat Tècnic/a Superior de Personal

Persona seleccionada: Ruth Sánchez GarcíaContra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació.

Procés Finalitzat Tècnic/a Superior Jurídic/a (Especialitat Contractació Administrativa)

Persona seleccionada: Pau Solé RibasContra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació.

Envia’ns el teu currículum