Skip to main content

Portal de Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) fa pública la següent informació:

1. Presentació de l’entitat

Ivàlua promou la cultura de l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, com a eina de millora de l’acció de govern, de rendiment de comptes, transparència i democràcia. Avalua polítiques públiques i difon les evidències, generades a Catalunya i en altres entorns, destinades als decisors/es i tècnics/ques públics i a la ciutadania. Imparteix formació i elabora recursos per millorar les capacitats per a l’avaluació de les administracions a entitats del tercer sector i les habilitats de les persones que hi treballen.

Missió i objectius

Estatuts

 • Organigrama
  Ivàlua forma part del Sector Públic Institucional de la Generalitat de Catalunya i està adscrita al departament competent en economia i finances, d’acord amb l’article 1.2 dels seus estatuts.

  Organigrama
   
 • Estructura organitzativa interna de l’entitat
  L’estructura organitzativa d’Ivàlua es conforma al voltant de quatre àrees principals:

  • Direcció Executiva
  • Àrea d’Operacions
  • Àrea de Gestió de Recursos
  • Àrea de Comunicació i Gestió del Coneixement


  Equip d’Ivàlua per Àrees
   

 • Òrgans col·legiats de l’entitat
  Consell Rector
  És l’òrgan màxim de govern d’Ivàlua i es reuneix amb caràcter ordinari com a mínim dos cops l’any i té com a atribucions, entre d’altres, fixar les regles de funcionament del Consorci, aprovar la forma de gestió, el seu marc pressupostari, la Memòria i el Pla anual d’actuacions i projectes, els preus i les tarifes.
  En virtut de l’Acord del Govern de 16 de juny de 2015, no s’abonen drets d’assistència per a la concurrència a reunions del Consell Rector d’Ivàlua.

  Composició del Consell Rector

  Consell Assessor
  El Consell Assessor és un òrgan d’Ivàlua de caràcter col·legiat integrat per persones expertes de reconegut prestigi en el camp de les polítiques públiques, l’àmbit acadèmic, social o econòmic.
  Va ser constituït el 2019 pel Consell Rector d’Ivàlua, de conformitat amb l’article 12.1 dels seus Estatuts.
  Les seves funcions són les d’assessorar al Consell Rector i a la Direcció Executiva, i actuar com a òrgan de pensament i reflexió, tant pel mateix Consorci, com per la resta de la societat i la ciutadania.
  En virtut de l’Acord del Govern de 16 de juny de 2015, no s’abonen drets d’assistència per a la concurrència a reunions del Consell Assessor.

  Composició del Consell Assessor

2. Personal directiu

3. Empleats i empleades públiques

En aquest apartat es publica informació sobre el personal funcionari i laboral de caràcter estructural o conjuntural sense funcions directives a Ivàlua.

 • Nombre d’efectius
  El recompte d’efectius estructurals i conjunturals a Ivàlua, segmentats per vinculació.

  Recompte d’efectius a Ivàlua
   
 • Relació de llocs de treball
  Apartat en procés d’actualització
   
 • Retribucions
  Apartat en procés d’actualització
   
 • Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats
  Relació de resolucions d’autorització per la qual s’autoritza a persones treballadores d’Ivàlua la compatibilitat d’una segona activitat pública o privada amb la seva activitat principal a Ivàlua de dues activitats públiques.

  Resolucions d’autorització de compatibilitats
   
 • Processos de selecció i promoció professional
  Ofertes laborals vigents a Ivàlua

4. Ètica

La LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix un conjunt de principis ètics i regles de conducta que han de complir totes les persones que tinguin la consideració d'alts càrrecs segons aquesta llei (article 4.2).

Més informació consultant els següents documents:

5. Bona administració

En virtut del que es preveu a l’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i d’acord amb l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, Ivàlua publica de forma contínua les avaluacions realitzades de polítiques i programes públics.

També disposa d’un Repositori d’avaluacions de polítiques públiques i del tercer sector social dutes a terme en l’àmbit territorial de Catalunya, dissenyat i actualitzat en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra. El Repositori és gratuït i obert a tothom que vulgui accedir a avaluacions de polítiques públiques rigoroses i de qualitat.

Per assolir la seva missió, Ivàlua segueix les següents línies estratègiques, per a les quals desenvolupa un conjunt concret d’accions:

 • Avaluació de polítiques públiques
  • Avaluar polítiques públiques per encàrrec de les administracions públiques i de les entitats sense ànim de lucre.
  • Desenvolupar projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques.
  • Participar en programes de recerca d’altres organismes relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques.
    
 • Assessoraments
  • Proporcionar assessorament a les administracions públiques i a les entitats sense ànim de lucre interessades a avaluar o a millorar l’avaluabilitat dels seus programes i polítiques.
    
 • Formació i generació de recursos formatius
  • Realitzar activitats formatives pròpies sobre avaluació i avaluabilitat de polítiques públiques.
  • Participar en programes de formació d’altres organismes sobre avaluació de polítiques públiques.
  • Generar coneixement, informació, materials formatius i recursos que permetin a les administracions públiques, a les entitats sense ànim de lucre i a la societat en general familiaritzar-se amb l’anàlisi i l’avaluació de polítiques públiques
    
 • Promoció i difusió de l’avaluació
  • Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques realitzades.
  • Dur a terme revisions d’evidència en sectors i àmbits específics.
  • Generar materials de difusió sobre la cultura de l’avaluació i l’evidència generada.
  • Organitzar jornades i esdeveniments centrats en la promoció de la cultura de l’avaluació.
  • Participar en jornades i seminaris  d’abast nacional i internacional relacionats amb l’avaluació de polítiques pÚbliques.
  • Treballar en xarxa amb altres institucions que es dediquen a promoure la cultura de l’avaluació.

El finançament de l’activitat d’Ivàlua prové essencialment de les aportacions dels seus ens consorciats i dels ingressos provinents de la realització d’avaluacions de polítiques i programes i de la formació impartida en matèria d’avaluació de polítiques públiques.

1. Pressupost

A continuació s’enllaça la informació pressupostària d’Ivàlua dels darrers 5 anys: pressupost aprovat, execució del pressupost i liquidació pressupostària anual.

2. Comptes anuals i informes de fiscalització

A continuació s’enllacen els comptes anuals auditats i els informes de fiscalització dels darrers 8 anys.

3. Tarifes d’Ivàlua 

Tarifes vigents.

4. Gestió i contractació patrimonial

Ivàlua no disposa de bens immobles de domini públic i patrimonials ni de bens mobles amb valor especial. Tampoc gestiona bens d’aquesta naturalesa.

1. Perfil del contractant

Informació de contacte

Adreça de presentació d'ofertes:
Pau Claris, 108, 4t 1a
08009 Barcelona
Telèfon: 935545300
Correu electrònic: info@ivalua.cat
Horari d'atenció: De 8,00h. a 14,00h. i de 15,00h. a 17,00h. de dilluns a dijous De 8,00h. a 14,00h. divendres

Persona de contacte

Erika Pérez Rodríguez - Responsable d'Administració i Recursos
Telèfon 935545300
Correu electrònic: erica.perez@ivalua.cat / info@ivalua.cat

2. Contractació

 • Dades del Registre Públic de Contractes
  Des del cercador del Registre Públic de Contractes es pot accedir a la contractació adjudicada per Ivàlua des del 2016.
 • Publicació agregada de Contractes Menors
  • Primer trimestre 2024

3. Convenis i encàrrecs de gestió

Informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits per Ivàlua des de l’any 2017 fins a l'actualitat:

4. Contractació programada 

5. Consulta els contractes d'Ivàlua

Ivàlua no té assignades funcions d’execució de polítiques públiques de territori, urbanisme, medi ambient, mobilitat ni equipaments territorials.

1. Plans Anuals d’Actuacions i Projectes

Amb l’objectiu d’assolir la missió encomanada a Ivàlua, el Consell Rector aprova anualment un pla anual d’actuacions, recollit als plans de treball anuals, en base al qual Ivàlua centra la seva activitat anual

Plans i programes d’actuació anuals

 

2. Memòries d’activitats

Memòries d’activitats d’Ivàlua anuals

 

3. Contracte Programa

Contracte programa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i Ivàlua per al període 2021-2024

Addenda al Contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i Ivàlua, per al període 2021-2024

Model Addenda Format editable

1. Normativa

2. El règim d’intervenció administrativa

Ivàlua no tramita actes administratius amb incidència sobre domini públic, ni sobre la gestió dels serveis públics ni actes amb interès públic especial.

3. Revisió d’actes administratius

Ivàlua no disposa d’actes administratius que posin fi a procediments de revisió d’ofici.

4. Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Ivàlua no disposa de resolucions administratives i judicials amb rellevància pública.

5. Resolucions judicials en matèria de transparència

Ivàlua no disposa de resolucions judicials fermes ni administratives en matèria de transparència que li afectin directament.

6. Els dictàmens

Ivàlua no disposa de dictàmens emesos d’òrgans consultius.

7. Respostes a consultes sobre l’aplicació i/o la interpretació de les normes

Ivàlua no disposa de respostes a consultes sobre aplicació o interpretació de normes que li siguin d’aplicació.