Vés al contingut

Ofertes de treball temporal

Procés Finalitzat Analista 3 - Especialitat Anàlisi Quantitativa Termini de presentació de sol·licituds obert fins al

Detalls de la convocatòria (clicar aquí)

Nom del lloc: Analista 3
Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)
Retribució bruta anual: 59.260,45 euros bruts anuals
Retribució variable (màxim): 5.926,06 euros
Jornada: 37,5 hores
Incorporació: immediata
Horari: Flexibilitat horària. Possibilitat de realitzar teletreball alguns dies a la setmana
Forma d’ocupació del lloc: contracte de substitució, per cobrir un lloc de treball durant el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva, per un període màxim de 3 anys, d’acord amb la normativa d’aplicació als consorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i amb el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Procés Finalitzat Analista 1 - Especialitat Anàlisi Quantitativa Termini de presentació de sol·licituds obert fins al

Detalls de la convocatòria (clicar aquí)

Persona seleccionada: Maria Delgado i García

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació (publicat el 15-11-2023).

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

Procés Finalitzat Analista 1 - Anàlisi Quantitativa i Qualitativa Termini de presentació de sol·licituds obert fins al

Detalls de la convocatòria (clicar aquí)

Persona seleccionada: Caterina Molero i Borràs

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació (publicat el 15-11-2023).

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

Procés Finalitzat Coordinador/a d’Afers Generals Termini de presentació de sol·licituds obert fins al

Detalls de la convocatòria (clicar aquí)

Persona seleccionada: Maria Teresa Muñoz Cruz

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació (publicat el 14-11-2023).

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

Procés Finalitzat Analista 2 Termini de presentació de sol·licituds obert fins al

Detalls de la convocatòria (clicar aquí)

Persona seleccionada: Arnau Juanmartí Mestres

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació (publicat el 28-07-2023).

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

Procés Finalitzat Analista 1 (Especialitat Anàlisi Quantitativa) Termini de presentació de sol·licituds obert fins al

Detalls de la convocatòria (clicar aquí)

Persona seleccionada: Marc Bosch i Matas

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació (publicat el 30-05-2023).

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.