Vés al contingut

Programa Mobilitza't Mobile de Barcelona Activa

El programa Mobilitza't Mobile ofereix als joves una segona oportunitat en l’àmbit educatiu, facilitant el seu retorn a l’educació formal, i incrementar la seva ocupabilitat i inserció laboral.

El programa s’avalua seguint un disseny experimental de manera que es va sotmetre el grup final seleccionat de 240 participants elegibles a un sorteig per assignar-los, o bé al grup que realitzaria el programa Mobilitza’t Mobile (120 participants), o bé al grup de control (120 participants) que actua com a comparador sobre el que hagués passat amb aquest perfil de joves en absència del programa. Juntament amb l’estimació experimental de l’impacte, l’equip avaluador ha dut a terme un estudi de la implementació del programa. Mitjançant entrevistes als principals actors implicats en el programa (anàlisi documental, observació directa, entrevistes i grups de discussió) i una anàlisi quantitativa dels perfils dels beneficiaris, s’ha pogut documentar la posada en pràctica del programa, així com el seu grau de fidelitat al disseny original.

Documents

Determinar quin ha estat el grau d'implementació i d'impacte del programa.
Mobilitza’t Mobile té un impacte positiu, estadísticament no significatiu, sobre la inserció laboral mensual. Aquest impacte és més visible entre els participants en la segona edició del programa.
El programa sembla afavorir l’obtenció de contractes de més qualitat: tant pel que fa a la inserció laboral mensual com a la contractació indefinida o als requeriments educatius del contracte, el programa té efectes positius.
Bona part dels impactes laborals són estadísticament significatius, en particular aquells que fan referència a la contractació indefinida de manera que els increments en la taxa de finalització del programa tenen efectes positius i significatius en la probabilitat de trobar una feina amb contracte indefinit.
El programa no genera cap impacte significatiu en relació a l’objectiu de fomentar el retorn al sistema educatiu.
La taxa d’abandonament del programa va ser molt elevada (57,8%), principalment en la seva primera edició (64,1%). El principal motiu adduït per deixar el programa és la manca de motivació (32,8%), seguit de qüestions relatives a la cerca de feina (16,4%).
S’observa un elevat grau d’heterogeneïtat en el perfil social i nivell de competències cognitives i transversals dels participants en el programa.
Concebre la fase de captació com la inicial del programa, més que no pas en l’execució de les seves activitats.
Combinar estratègies de captació passives (una sessió informativa) amb d'altres d'actives (trucades telefòniques).
Afinar molt més els requisits de la població diana elegible a participar en programes similars incloent aspectes com el grau de motivació i la càrrega familiar prèvia.
Incloure en el seu disseny mesures específiques de tipus compensatori adaptades al perfil dels participants, així com a les seves expectatives més immediates.
Disposar d’un esquema d’incentius (no necessàriament monetaris) que actuessin com a forma de retenció dels alumnes en el programa.
Complementar els impactes complexos (inserció laboral o retorn al sistema educatiu formal) amb d'altres més assequibles que donin compte de canvis motivacionals, millores en habilitats i competències personals; elements centrals de la lògica del programa.
Ajustar la planificació temporal del programa al calendari acadèmic i de preinscripcions als estudis postobligatoris.
Complementar les dades administratives de retorn a l’educació formal amb dades relatives a altra mena de formacions professionalitzadores que poden tenir un valor reconegut en el mercat de treball acreditades per institucions oficials.
Tenir en compte les particularitats sociodemogràfiques dels joves d’aquesta avaluació, així com les especificitats pròpies d’un context laboral i empresarial com el de la ciutat de Barcelona.
Infografia Mobilitzat Mobile