Vés al contingut

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (2016)

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB) aglomera un important nombre d’entitats socials que gestionen habitatges per atendre persones i famílies en situació d’exclusió residencial i social. La seva missió és esdevenir un espai de reflexió i coordinació del conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, fomentant la seva complementarietat i l’acció conjunta i proporcionant una visió global dels recursos residencials a la ciutat. L’avaluació serveix per a millorar el coneixement sobre l’ús efectiu dels habitatges d’inclusió de la ciutat, amb l’objectiu de contribuir a una planificació que garanteixi la disponibilitat de serveis suficients i adequats a les necessitats dels usuaris. Per fer-ho, analitza l’encaix entre les necessitats d’habitatge d’inclusió, els recursos disponibles i l’ús que se n’està fent.

Dimensionar els recursos disponibles pel conjunt d'entitats que integren la XHIB.
Definir les necessitats socials a les que la XHIB vol donar resposta.
Avaluar en quina mesura, a la pràctica, l'ús dels recursos coincideix amb aquestes necessitats socials.
L’any 2016 el conjunt d’entitats de la xarxa disposava de 677 habitatges d’inclusió a través dels quals s’estaven oferint 2510 places. La població diana dels habitatges d’inclusió són persones o unitats de convivència que no tenen recursos econòmics i immobiliaris suficients per accedir a un habitatge adequat i que a més requereixen algun tipus de suport o seguiment per desenvolupar les tasques quotidianes o per assolir la plena autonomia.
El 73,2% de les unitats de convivència ateses en habitatges d’inclusió de la ciutat complien el perfil de població diana.
Per contra, el 26,8% d'unitats restant es trobaven en una d'aquestes situacions: o bé disposaven de recursos suficients per accedir a un habitatge (5,4%), o bé es trobaven en una situació de plena autonomia (13,8%) o bé complien totes dues condicions (7,6%).
Seguir utilitzant les noves definicions de tipus d’habitatge consensuades en el marc d’aquesta avaluació., amb l’objectiu de potenciar i facilitar el treball en xarxa.
Treballar per impulsar vies de sortida dels habitatges d’inclusió cap a altres serveis o recursos que s’adeqüin a les necessitats de cada unitat de convivència, especialment en aquells casos que ja no presenten una situació d’exclusió social i residencial de manera simultània.
Destinar les places en habitatges assistits, que són escasses, a aquells perfils amb més manca d’autonomia i per tant amb una necessitat de suport més elevada que justifiqui la presència de personal les 24 hores del dia.
Utilitzar aquestes estimacions per reflexionar i debatre en el si de la XHIB sobre els recursos complementaris que serien necessaris per donar sortida als usuaris que han deixat de complir el perfil de la població diana.
Infografia Xarxa Habitatges