Vés al contingut

Barcelona crea ocupació i Barcelona es compromet

El programa “Barcelona Crea Ocupació” és un programa de suport a la contractació de qualitat en petites i mitjanes empreses. El programa consisteix en una subvenció fixa de 3.000 euros per a les contractacions indefinides i de jornada completa de persones joves de 16 a 29 anys, o de majors de 29 anys que es trobin en situació d’atur de llarga durada (això és, almenys 12 mesos en atur dels darrers 18). El programa “Barcelona es Compromet”, que arrencarà l’any 2015, substituirà l'anterior, i es distingeix d'aquest per adreçar-se a una població objectiu amb majors dificultats per accedir al mercat laboral, per augmentar les quanties dels ajuts i per introduir altres novetats com l’ampliació de la convocatòria a empreses i entitats del tercer sector.

La metodologia ha consistit a contrastar el disseny dels dos programes de Barcelona Activa amb els resultats obtinguts per avaluacions internacionals de programes similars recopilades en una revisió sistemàtica de literatura, a fi de detectar-ne les seves potencialitats i mancances.

Focalitzar en la racionalitat i la teoria del canvi dels dos programes, és a dir, els mecanismes que suposa que els dos programes han assolit els seus objectius.

Identificar els punts febles i incerteses de la teoria, sobre la base dels resultats obtinguts en avaluacions i revisions de literatura internacional.
Capacitat limitada de crear ocupació neta per la diferència de magnitud entre la cobertura dels programes i el nombre de desocupats en temps de crisi i per la capacitat de les subvencions d’induir la creació genuïna de nous llocs de treball estables que sobrevisquin el període subvencionat.
L’impacte se sol concentrar en incrementar l’accés a l’ocupació de perfils de baixa ocupabilitat, que en absència de la subvenció no haguessin estat considerats per ocupar els llocs de treball i s’haguessin allunyat cada cop més del mercat laboral.
En el cas dels perfils en risc d’exclusió social i de més baixa ocupabilitat, els problemes derivats de la baixa productivitat del treballador no solen tenir solució a curt termini, per la qual cosa els participants tendeixen a perdre la feina en acabar el període subvencionat.
Considerar la reincorporació dels joves a la població objectiu del programa.
Incrementar la diferència en la quantia de les subvencions per a les dues poblacions objectiu del programa (majors de 40 anys en atur de llarga durada i persones en risc d’exclusió social), que actualment és de només 1.000 euros semestrals, per apropar-les a la diferència de productivitat esperada entre els dos grups.
Combinar la participació al programa amb dues mesures complementaries: les tutories en el mateix lloc de treball per part de companys amb més experiència, i l’orientació i assistència intensiva en la recerca de feina per part dels qui perdin el lloc de treball en finalitzar el període subvencionat.
Vincular i coordinar la part del programa adreçada a les persones en risc d’exclusió social amb el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció.
Realitzar, durant el període de implementació, un seguiment especial al procés de selecció dels treballadors i al grau en què el “creaming” inclou o exclou determinats perfils objectiu del programa; el tipus de lloc de treball que ocupen els treballadors subvencionats i el seu potencial re-qualificador; i l’ús del finançament obtingut a través dels “bons compromís”.