Vés al contingut

Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana

El Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana 2008 – 2010 (PIPC), aprovat pel govern al gener de 2009, constituïa un primer pas en el disseny d’una política integrada d’impuls de la participació ciutadana per part de la Generalitat de Catalunya, després d’una primera fase iniciada el 2004, orientada al foment d’experiències concretes de participació, a l’experimentació i a la innovació.  El PIPC circumscriu el concepte de participació ciutadana a processos de deliberació associats a la presa de decisions públiques, i es fixa com a finalitat última la millora de la qualitat de la democràcia a Catalunya, assumint que un increment de la quantitat i de la qualitat de la participació ciutadana, i una difusió de la cultura de la participació en el conjunt de l'administració catalana, contribuirian a assolir aquest impacte final.  
L’enfocament de l’avaluació se centra en la descripció i valoració del disseny del PIPC i en l’anàlisi de la implementació en el seu primer any de vigència, amb vistes a identificar aspectes que puguin ser susceptibles de millora. La utilització d’una metodologia eminentment qualitativa, aplicada sobre un nombre de casos i d’entrevistes necessàriament limitat, restringeix, però, les possibilitats de generalització de les conclusions a què l’avaluació arriba.

Conèixer l’estat d’execució en relació als objectius i a la planificació inicial del pla.
Analitzar i valorar possibles desviacions que s’estiguin donant del pla.
Emetre unes conclusions i recomanacions sobre eventuals millores a introduir en l’any que resta per a la seva finalització.
L’avaluació intermèdia de la implementació del PIPC ratifica la constatació inicial, reconeguda en el propi text del Pla, de trobar-nos davant d’una política en construcció, amb els inconvenients i els avantatges que aquesta situació comporta.
L’objectiu explícit del PIPC, de constituir un primer pas vers una política més travada de participació ciutadana, avançant en la coordinació, en la programació, en la racionalització i en l’harmonització de les accions de participació, es mostra, confrontat amb la realitat de la implementació, excessivament ambiciós.
De les 97 accions incloses a la programació prop de la meitat (46%) ja han finalitzat o bé es troben en curs, 13 es troben pendents d’inici i 3 són noves incorporacions.
Els departaments de la Generalitat més actius en l’impuls de la participació ciutadana són, per aquest ordre, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Prioritzar la quantitat d’accions i processos de participació que es porten a terme pot ser una opció adequada per aquesta primera fase d’execució del PIPC.
Aquests sistemes presenten actualment febleses importants, que fan que el coneixement que deriva de la multiplicitat de processos participatius, espais estables de participació i actuacions diverses de formació, de difusió i altres, sigui altament volàtil.
Posar en marxa mecanismes més precisos de fixació de prioritats i de selecció d’accions a les que es presta suport, tal com correspondria al segon any d’implementació del PIPC, classificant i prioritzant els organismes en funció de la seva experiència en activitats de participació ciutadana.
Reforçar les funcions d’anàlisi, desenvolupament metodològic i seguiment de les actuacions que du a terme la Direcció General de Participació Ciutadana, la qual cosa pot comportar la revisió dels recursos amb què compta actualment aquest òrgan.
Definir millor alguns àmbits d’actuació del PIPC, i especialment el relatiu a infraestructura participativa, que actualment inclou qüestions molt diverses.
Iniciar actuacions orientades a l’anàlisi i millora dels espais estables de participació, donada la vocació de permanència en el temps i la falta d’adaptació que presenten en molts casos la seva composició i funcions a la finalitat d’impuls de la participació ciutadana.
Reforçar la formalització i difusió, per part de la DGPC, de criteris, estàndards i mètodes d’assegurament de la qualitat de les accions de participació ciutadana.
Fer un seguiment de la utilitat i de l’aplicació real dels criteris, estàndards i mètodes d’assegurament de la qualitat a les actuacions de participació que porten a terme els diferents departaments
Impulsar la xarxa d’interlocutors departamentals amb què compta la DGPC, creant espais de trobada regular i d’intercanvi d’informació i de recursos per promoure la participació ciutadana;