Vés al contingut

Programa Baobab | Pla de Barris 2018

El programa Baobab, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), és un dels pilars estratègics que es contempla en l’eix d’educació en el Pla de Barris, projecte desenvolupat per Foment de Ciutat. Aquest programa té la finalitat de consolidar el lleure educatiu de base comunitària per tal de donar resposta a les necessitats educatives detectades en els barris d’atenció preferent.

L'avaluació ha combinat tècniques quantitatives i qualitatives i ha tingut com a producte resultant un conjunt d’indicadors i instruments de registre de dades que han de servir per mantenir un seguiment del programa.

Documents

Analitzar la implementació del programa, tot valorant en quina mesura el seu desenvolupament pràctic ha estat coherent amb les previsions del seu disseny original.
Descriure aquelles qüestions sobre les quals el programa vol tenir un impacte, com la presència, visibilitat i fortalesa de les opcions de lleure en els territoris d’actuació.
Explorar alguns factors que podrien estar contribuint a l'assoliment dels objectius del programa.
El programa compta amb unes complicitats i aliances que han permès engegar propostes ambicioses en els seus territoris d'actuació.
En el darrer any s’ha constituït la primera entitat de lleure sorgida amb el suport del programa Baobab, i han sorgit tres propostes que es troben en fase de gestació, dos de les quals han començat a pilotar activitats de lleure cada dissabte.
Tot i així, la participació en entitats de lleure encara es troba molt lluny dels nivells mitjans del conjunt de la ciutat.
La necessitat que inicialment motivava el programa continua ben vigent.
Mantenir i reforçar les accions encaminades a aprofitar els campaments urbans com a estratègia de vinculació, posant especial èmfasi en la necessitat d’informar i fer seguiment de les famílies un cop finalitzats els campaments.
Implicar els monitors en l’establiment dels objectius dels campaments urbans. Potenciar les aliances amb actors i recursos educatius que puguin donar visibilitat als monitors del barri davant d’infants i famílies, així com reconeixement davant d’altres professionals i tècnics del barri
Seguir buscant un major vincle, col·laboració i confiança entre les entitats de lleure educatiu i les escoles del territori. Buscar vies d’incidència a nivell de ciutat per tal que les federacions de lleure i els recursos destinats a l’associacionisme incorporin l’objectiu de reforçar les entitats de lleure als barris d’actuació del programa.
Buscar incentius que puguin contribuir a motivar els joves a organitzar activitats de lleure.
Pensar quines activitats caldria dur més enllà de la fi del programa Baobab per assegurar la consolidació de les noves entitats de lleure. Designar una persona de l’equip com la responsable de mantenir el seguiment global del programa, centralitzar la recollida de dades i calcular els indicadors de seguiment del programa.
Replicar la recollida de dades que s’ha realitzat amb motiu de la present avaluació per veure l’evolució dels principals indicadors del programa: presència d’esplais i caus i nombre de participants.
Buscar espais de seguiment i reflexió per part de l’equip del programa, en els que es pugui anar desenvolupant i actualitzant la teoria del canvi.
Realitzar un esforç per sistematitzar les categories d’activitats que el programa du a terme i incorporar-les en les graelles de registres.
Infografia Baobab