Plans Educatius d’Entorn 0-20

L’any 2019 els Plans Educatius d’Entorn fan un pas endavant amb la re-conceptualització de les seves actuacions i l’ampliació de la franja d’edat de la població a atendre. Els Plans Educatius d’Entorn 0-20 (PEE 0-20) es conceben com un instrument per donar una resposta integral i de tipus comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic. A la pràctica, pretén construir una xarxa estable i continua de suport a la comunitat educativa de 0 a 20 anys, que possibiliti continuar el treball formatiu fora de l’escola amb la col·laboració dels diferents recursos municipals, així com d’altres entitats culturals, socials i esportives. Implementat de moment de forma pilot en 5 territoris, es preveu que aquesta iniciativa es pugui ampliar a la resta de Catalunya.

L’avaluació s’ha concebut com projecte de col·laboració a mig termini i consistent en vàries fases:

  • Revisió de l’evidència internacional de les principals  actuacions de la iniciativa amb l’objectiu de refinar el seu disseny inicial realitzada durant l’any 2019.
  • Avaluació de la implementació sobre com aquestes actuacions s’estan portant a terme a la pràctica en els territoris pilots a realitzar durant el 2020.
  • Tasca de seguiment d’indicadors de resultat del programa per donar elements que siguin una pauta a seguir per a l’ampliació d’aquesta iniciativa a la resta del territori català que es portarà a terme durant els anys 2021 i 2022.
Incorporar l’evidència en el disseny de les actuacions més rellevants dels Plans Educatius d’Entorn
Avaluar la implementació dels Plans Educatius d’Entorn en els territoris on s’ha desplegat de forma pilot
Donar pautes per la seva ampliació a la resta del territori català a partir del seguiment d’indicadors de resultat de la iniciativa