Vés al contingut

Plans Educatius d’Entorn 0-20

L’any 2019 els Plans Educatius d’Entorn fan un pas endavant amb la re-conceptualització de les seves actuacions i l’ampliació de la franja d’edat de la població a atendre. Els Plans Educatius d’Entorn 0-20 (PEE 0-20) es conceben com un instrument per donar una resposta integral i de tipus comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic. A la pràctica, pretén construir una xarxa estable i continua de suport a la comunitat educativa de 0 a 20 anys, que possibiliti continuar el treball formatiu fora de l’escola amb la col·laboració dels diferents recursos municipals, així com d’altres entitats culturals, socials i esportives. Implementat de moment de forma pilot en 5 territoris, es preveu que aquesta iniciativa es pugui ampliar a la resta de Catalunya.

L’avaluació s’ha concebut com projecte de col·laboració a mig termini i consistent en vàries fases:

  • Revisió de l’evidència internacional de les principals  actuacions de la iniciativa amb l’objectiu de refinar el seu disseny inicial realitzada durant l’any 2019.
  • Avaluació de la implementació sobre com aquestes actuacions s’estan portant a terme a la pràctica en els territoris pilots a realitzar durant el 2020.
  • Tasca de seguiment d’indicadors de resultat del programa per donar elements que siguin una pauta a seguir per a l’ampliació d’aquesta iniciativa a la resta del territori català que es portarà a terme durant els anys 2021 i 2022.

L’any 2019 es van realizar 6 revisions d’evidència de les prinicipals actuacions per millorar-ne el seu disseny. Els informes específics es poden consultar aquí:

L’any 2020 s’ha portat a terme l’avaluació de la implementación d’aquestes actuacions als diferents territoris. L’informe de resultats es pot consultar aquí, així com el Policy Brief amb les principals conclusions i recomanacions.

Incorporar l’evidència en el disseny de les actuacions més rellevants dels Plans Educatius d’Entorn
Avaluar la implementació dels Plans Educatius d’Entorn en els territoris on s’ha desplegat de forma pilot
Donar pautes per la seva ampliació a la resta del territori català a partir del seguiment d’indicadors de resultat de la iniciativa
Es valora l’encert de la incorporació de recursos tècnics, humans i econòmics, facilitant l’aportació de serveis directes, tangibles i personalitzats. Especialment, la incorporació dels orientadors, els assessors LIC i els TIS, o la dotació econòmica per la realització dels tallers diversificats de suport i reforç educatiu.
Es considera un punt fort l’ampliació de l’atenció educativa a les franges 0-3 i 16-20, així com l’aposta pel model orientador, la personalització de l’aprenentatge i el reconeixement del lleure educatiu com una dimensió decisiva.
La corresponsabilitat entre Ajuntament i Generalitat ha fomentat un llenguatge comú i ha facilitat el treball conjunt amb la comunitat educativa per construir un Pla Educatiu d’Entorn 0-20 adaptat a les necessitats específiques de cada territori.
Establir mecanismes per tal que el disseny de les activitats i del programa estigui més pautat, facilitant la presa de decisions i la concreció al territori del repertori ampli i divers proposat des del Departament d’Educació
Dotar-se d’espais periòdics de reflexió i intercanvi de coneixement pragmàtic entre els agents locals
Establir un vincle entre el coneixement local i supralocal, incloent les evidències a nivell internacional, que permeti contrastar els aprenentatges sorgits de l’abordatge de problemàtiques similars
Infografia Plants Educatius 0-20