Vés al contingut

El Departament d’Educació i Ivàlua presenten l’avaluació de la implementació dels Plans Educatius d’Entorn 0-20

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

L’avaluació revela l’aportació dels Plans Educatius d’Entorn com a instrument per la millora educativa però, al mateix temps, posa sobre la taula les principals recomanacions a tenir compte per  a la seva ampliació a altres territoris.    

 

La Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació i Ivàlua presenten l’avaluació de la implementació dels Plans Educatius d’Entorn 0-20.  Aquesta avaluació s’emmarca en una línia de treball conjunta iniciada l’any 2019 que pretén incorporar l’evidència científica de les actuacions més rellevants de la iniciativa, recollir els aprenentatges que s’estan produint a nivell de territori i, finalment, donar pautes per la seva ampliació a la resta del territori català. 

L’any 2019 els Plans Educatius d’Entorn fan un pas endavant amb la re-conceptualització de les seves actuacions i l’ampliació de la franja d’edat de la població a atendre. Els Plans Educatius d’Entorn 0-20 (PEE 0-20) es conceben com un instrument per donar una resposta integral i de tipus comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic. A la pràctica, pretén construir una xarxa estable i continua de suport a la comunitat educativa de 0 a 20 anys, que possibiliti continuar el treball formatiu fora de l’escola amb la col·laboració dels diferents recursos municipals, així com d’altres entitats culturals, socials i esportives. Implementat de moment de forma pilot en 5 territoris, es preveu que aquesta iniciativa es pugui ampliar a la resta de Catalunya.

L’avaluació de la implementació, feta per Ivàlua, s’ha dut a terme en base a la combinació d’entrevistes qualitatives a una selecció de referents de cada acció, l’elaboració d’una enquesta dirigida a tots els referents i inspectors d’educació dels territoris pilot i l’organització d’un grup de debat amb els inspectors d’educació dels 5 territoris. L’avaluació s’ha concebut per copsar el procés d’implementació de les accions, estimar el potencial d’impacte educatiu, extreure recomanacions de millora i, de manera específica, copsar els efectes de la pandèmia del covid-19.  

Pel que fa als resultats de l’avaluació, en general, hi ha unanimitat entre els agents de tots els territoris en considerar els PEE 0-20 com un encert, una gran oportunitat a la vegada que un repte. Com a aspectes més valorats aportats pels Plans Educatius d'Entorn al territori destaquen l'aportació de recursos addicionals i específics per una educació d'entorn i comunitària, l'enfocament educatiu i metodològic de la iniciativa i, finalment, el marc de treball conjunt i corresponsabilitat entre administracions. 

Finalment, l'avaluació fa explícites un seguit de recomanacions a tenir en compte per l’ampliació d'aquesta política educativa a d'altres territoris. Les principals contemplen facilitar el procés d'encaix al territori i la transversalitat, incentivar espais d'intercanvi i participació entre iguals i, finalment, contrastar els aprenentatges de territori amb l'evidència educativa a nivell internacional per la millora educativa de l'alumnat.

 

Avaluació dels Plans d’Educació d’Entorn 0-20
Policy brief de resum de l’avaluació Plans Educatius d’Entorn 0-20
Notícia Departament Educació