Vés al contingut

Programa Operatiu FEDER Catalunya

El Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) finança actuacions amb l'objectiu transformar Catalunya en una economia capdavantera en innovació i investigació, sostenible i capaç de generar ocupació de qualitat, garantint la cohesió social.

L'avaluació consisteix en una anàlisi del marc lògic i de l'eficiència i l'eficàcia dels indicadors del programa en relació als seus objectius i resultats al final de l'any 2016. Així doncs, l'avaluació, d’una banda, analitza les dades disponibles en aquell moment, i de l’altra, fa una reflexió sobre les possibilitats d’avaluar l’efecte net de la intervenció i l’esforç necessari per a dur a terme aquesta tasca.

Documents

Avaluar el programa PO FEDER Catalunya 2014-2020 al final de l'any 2016, mitjançant l’anàlisi del seu marc lògic, i de l'eficiència i l'eficàcia dels seus indicadors.
Realitzar una reflexió sobre les possibilitats d’avaluar l’efecte net de la intervenció i l’esforç necessari per a dur a terme aquesta tasca.
Per analitzar el marc lògic del PO FEDER s’ha començat per revisar les avaluacions realitzades fins avui. L'avaluació ex ante del PO FEDER Catalunya 2014-2020 va tenir per finalitat validar-lo, i va concloure que el seu marc lògic és coherent i pertinent.
Alguns indicadors importants de l'economia catalana han millorat recentment, però moltes dades encara indiquen que la situació que va servir de referència peral disseny del PO FEDER i el seu ecosistema de prioritats i objectius específics encara és perfectament vàlida.
S'ha produït un canvi important cap a projectes col·laboratius de I+D+I respecte períodes anteriors.
Tots els objectius temàtics tenen associades o bé convocatòries o bé plans sectorials o tots dos. Destaca l'objectiu temàtic 1, que persegueix potenciar la investigació, el desenvolupamenttecnològici la innovació,al que es dirigeixen la majoria de convocatòries publicades fins ara, però que no té associat cap pla sectorial.
Tendir cap a una major flexibilització de la interfície entre amdinistració i beneficiaris que faciliti la tasca investigadora.
Cal buscar explicacions parcials pels diferents Objectius Específics (OE) que permetin establir algu tipus de relació entre aquests i el programa operatiu.
Buscar la complementarietat entre l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i el PO FEDER més enllà dels instruments que comparteixen, especialment pel que fa a les necessitats d'avaluació.