Procés d’admissió de l’alumnat de la ciutat de Barcelona

El procés d’admissió de l’alumnat és aquell en el que han de participar totes les persones que volen accedir per primera vegada a un ensenyament finançat amb fons públics impartit en centres de titularitat pública o privada sota concert educatiu. Dins d’aquest procés general, l’objecte d’estudi d’aquest informe és el procés d’admissió de l’alumnat a centres de la ciutat de Barcelona per cursar segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria. L’avaluació es centra en l’anàlisi del disseny i la implementació del procés per posar llum sobre les qüestions que apareixen recurrentment en les queixes que rep la Sindicatura de Greuges de Barcelona sobre el procés d’admissió de l’alumnat, esclarint el funcionament del procés i valorant-ne l’efectivitat, la robustesa, la transparència i la discrecionalitat.

Analitzar la capacitat del sistema de garantir l’accés universal i gratuït a l’educació obligatòria, promoure l’equitat educativa i respectar el dret d’elecció de centre de les famílies
Analitzar la transparència i la discrecionalitat dels criteris que s’utilitzen per prendre les decisions clau dels procés, per valorar si es garanteix l’accés a l’educació en igualtat de condicions a tots els infants
Detectar els punts febles i forts del procés per identificar els aspectes que caldria readreçar i els que valdria la pena potenciar