Vés al contingut

Procés d’admissió de l’alumnat de la ciutat de Barcelona

El procés d’admissió de l’alumnat és aquell en el que han de participar totes les persones que volen accedir per primera vegada a un ensenyament finançat amb fons públics impartit en centres de titularitat pública o privada sota concert educatiu. Dins d’aquest procés general, l’objecte d’estudi d’aquest informe és el procés d’admissió de l’alumnat a centres de la ciutat de Barcelona per cursar segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria. L’avaluació es centra en l’anàlisi del disseny i la implementació del procés per posar llum sobre les qüestions que apareixen recurrentment en les queixes que rep la Sindicatura de Greuges de Barcelona sobre el procés d’admissió de l’alumnat, esclarint el funcionament del procés i valorant-ne l’efectivitat, la robustesa, la transparència i la discrecionalitat.

 

Llegir nota de premsa [CAT] / Leer nota de prensa [ESP]

Documents

Analitzar la capacitat del sistema de garantir l’accés universal i gratuït a l’educació obligatòria, promoure l’equitat educativa i respectar el dret d’elecció de centre de les famílies
Analitzar la transparència i la discrecionalitat dels criteris que s’utilitzen per prendre les decisions clau dels procés, per valorar si es garanteix l’accés a l’educació en igualtat de condicions a tots els infants
Detectar els punts febles i forts del procés per identificar els aspectes que caldria readreçar i els que valdria la pena potenciar
El sistema d’assignació, tot i respectar les preferències de les famílies, promou entre aquestes comportaments estratègics per aconseguir plaça escolar, afectant sobretot a les famílies amb menys coneixement sobre el funcionament del procés.
Existeix una manca de transparència i accés a la informació pública sobre l’oferta educativa i el procés d’assignació.
Els criteris pels quals s’han adjudicat places d’ofici i places reservades per alumant amb NESE no queda clars, així com es tenen en compte les preferències expressades per les famílies.
Elaborar un document que expliqui amb llenguatge planer i comprensible el funcionament de tot el procés.
Publicar posteriorment els criteris que han utilitzar les comissions de garanties d’amissió per assignar les places d’ofici i NESES.
Tenir més en compte les preferències de les famílies durant les assignacions d’ofici.
Infografia Proces Admissio Alumnat