Vés al contingut

Enviament de SMS a les famílies - Èxit Estiu

El programa Èxit durant el curs es planteja com un programa preventiu de reforç escolar que es desplega al llarg del curs escolar. La seva finalitat és oferir un acompanyament en la transició de l’educació primària a la secundària i millorar els aprenentatges tant els darrers cursos de primària, com al llarg de l’ESO.

L’avaluació ha incorporat el seguiment dels resultats obtinguts pels alumnes de secundària participants en les avaluacions finals de curs (juny i setembre), així com l’estudi d’impacte del programa Èxit curs sobre els resultats dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, mitjançant un mètode de dobles diferències. Així mateix, pel que fa al programa Èxit Estiu, també s’ha avaluat l’impacte d’una intervenció consistent en l’enviament d'SMS a les famílies dels alumnes (pilot experimental) i s’ha realitzat l’anàlisi de les respostes dels alumnes en una enquesta online.

Realitzar el seguiment dels resultats obtinguts pels alumnes de secundària participants en les avaluacions finals de curs (juny i setembre)
Avaluar l’impacte del programa Èxit Curs sobre els resultats dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, mitjançant un mètode de dobles diferències
Avaluar l’impacte d’una intervenció consistent en l’enviament d'SMS a les famílies dels alumnes (pilot experimental)
L’extensió a 3r i 4t d’ESO del programa Èxit Curs ha tingut un impacte positiu significatiu sobre els resultats acadèmics dels alumnes de l’últim curs de l’ESO: reducció de la probabilitat de suspendre matèries troncals, increment de la probabilitat de no suspendre cap assignatura al juny i increment de la probabilitat d’obtenir el Graduat d’ESO
Pel que fa als efectes del protocol d'SMS del programa Èxit Estiu, es constata que els efectes mitjans sobre els impactes educatius considerats són força limitats, i majoritàriament no significatius des d’un punt de vista estadístic
Establir un sistema general d’accés al programa que redistribuís el nombre de places als instituts sol·licitants d’acord amb un llindar de necessitats comú
Una especialització curricular de les activitats dels programes. Tenint a més en compte que les assignatures amb més prevalença entre les suspeses són les matemàtiques i la llengua catalana, es podria pensar en una divisió de l’estructura dels programes en tres modalitats: “Èxit matemàtiques”, "Èxit català” i “Èxit general”
Garantir la permanència del programa a 3r i 4t d’ESO en aquells instituts on s’ha dut a terme el curs 2015-2016 i afavorir la seva ampliació a aquells instituts que actualment no hi participen
Testar-se diferents modificacions en quant al contignut, el moment i freqüència dels enviaments d'SMS (Èxit Estiu), el format dels missatges i el destnatari
Infografia Exit SMS