Enviament de SMS a les famílies - Èxit Estiu

El programa de reforç escolar Èxit Estiu, en les edicions 2015 i 2016 va incorporar una intervenció complementària consistent en l’enviament de missatges de mòbil (SMS) als pares o mares dels alumnes participants, informant sobre el procés educatiu dels seus fills i filles. L’objectiu d’aquesta iniciativa era intentar millorar el rendiment acadèmic dels participants en l’Èxit Estiu a través d’una major implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

Aquesta intervenció pilot va ser avaluada per Ivàlua mitjançant un assaig aleatòri per determinar-ne el seu impacte i poder decidir si extendre'l a tots els participants o descontinuar-lo.

Avaluar l'impacte de l’enviament de SMS a les famílies dels alumnes participants a l'Èxit Estiu sobre els seus resultats a l'avaluació extraordinària (pilot experimental). 
Avaluar si hi ha un impacte diferencial dels SMS en funció de si són informatius o sensibilitzadors.
No es va trobar cap impacte de l'enviament dels SMS sobre el nombre d'assignatures recuperades ni sobre la probabilitat de promocionar de curs
Els SMS sensibilitzadors eren igual d'infectius que els SMS informatius
Discontinuar el programa pilot d'enviament de missatges a les famílies al no trobar-se cap impacte positiu del mateix sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat
Replicar el model de dissenyar intervencions basades en l'evidència i avaluar-les rigorosament com en aquest cas a altres intervencions