Vés al contingut

Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica (PFPAE) 2015-2020 és una estratègia transversal impulsada per la Unitat de Producció Agroalimentària Ecològica (Unitat PAE) del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP), que té per objectius seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques, el desenvolupament de les iniciatives i activitats comercials, tant les orientades al mercat local com als mercats exteriors, i la promoció del mercat interior de consum dels aliments ecològics. El PFPAE inclou 4 àmbits de treball, cadascun dels quals engloba una sèrie de projectes específics i es preveu que doni peu al desplegament d’una sèrie d’actuacions concretes.

L’ avaluació se centra en el disseny i la implementació del programa, és a dir, tracta d’identificar i valorar els fonaments teòrics del programa, d’una banda, i descriure i valorar en quina mesura el seu desenvolupament pràctic ha estat coherent amb aquests, així com recollir i valorar com s’ha adaptat a les particularitats del context concret on es desplega. Per respondre aquestes qüestions l’avaluació posa el focus en aspectes com el procés de disseny i de planificació del programa, l’establiment dels seus objectius i línies d’actuació, l’alineament i coordinació entre els diferents actors i l’estructura organitzativa.

Proveir informació útil de cara a la millora del disseny i implementació del programa.
Necessitat de disposar d’uns objectius de programa clars que siguin assumits transversalment per les diferents unitats.
Absència d’espais formals de relació a nivell tècnic i importància de les relacions personals en el desplegament del programa.
S'ha de promoure la unitat impulsora del programa com a referent.
Es fa necessari promoure activitats i espais alternatius a les taules sectorials a través de les quals identificar demandes, necessitats i oportunitats a les quals el programa pugui donar resposta.
Cal assegurar que l’estratègia de diferenciació del producte ecològic es faci de forma consensuada dins del Departament.
Definir els objectius del programa de forma clara i consensuada amb les unitats, departaments i administracions públiques identificades com a rellevants.
Impulsar la coordinació a nivell tècnic: dissenyar les actuacions del nou programa a partir de la participació dels agents rellevants, evitant mantenir per inèrcia les mateixes actuacions que en edicions anteriors.
Promoure la unitat impulsora del programa com a referent: establir canals d’informació amb les unitats clau pel desplegament del programa, així com procediments de coordinació en els que la Unitat PAE es visibilitzi com a promotora del programa.
Promoure espais d’interlocució directa amb el sector: crear un òrgan o espai estable i obert en el qual es pugui posar en comú el desplegament del programa i l’evolució dels seus objectius, així com recollir demandes i promoure l’articulació d’una veu pròpia del sector.
Repensar les estratègies de foment de la comercialització dels productes ecològics.
Incidir en la presència de producte ecològic i de temporada en els menjadors de serveis públics.