Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica (PFPAE) 2015-2020 és una estratègia transversal impulsada per la Unitat de Producció Agroalimentària Ecològica (Unitat PAE) del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP), que té per objectius seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques, el desenvolupament de les iniciatives i activitats comercials, tant les orientades al mercat local com als mercats exteriors, i la promoció del mercat interior de consum dels aliments ecològics. El PFPAE inclou 4 àmbits de treball, cadascun dels quals engloba una sèrie de projectes específics i es preveu que doni peu al desplegament d’una sèrie d’actuacions concretes.

L’ avaluació se centra en el disseny i la implementació del programa, és a dir, tracta d’identificar i valorar els fonaments teòrics del programa, d’una banda, i descriure i valorar en quina mesura el seu desenvolupament pràctic ha estat coherent amb aquests, així com recollir i valorar com s’ha adaptat a les particularitats del context concret on es desplega. Per respondre aquestes qüestions l’avaluació posa el focus en aspectes com el procés de disseny i de planificació del programa, l’establiment dels seus objectius i línies d’actuació, l’alineament i coordinació entre els diferents actors i l’estructura organitzativa.

Proveir informació útil de cara a la millora del disseny i implementació del programa.