Vés al contingut

Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques

El Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura ecològiques (PdAE) té com a missió l’increment de la producció i del consum agroalimentari ecològic a Catalunya, i compta amb una dotació pressupostària de 36,8 milions d’euros per al període de vigència del pla. El pla s’estructura en 6 objectius estratègics (el foment de la informació i el consum; el foment de les produccions; el foment del sector; el fomentde la qualitat; el foment de la innovació i el foment de les polítiques), 22 objectius operatius i 105 actuacions, cadascuna de les quals té identificada la unitat de l’administració responsable, que al seu torn és també responsable de l’execució pressupostària.

L'avaluació fa una definició de l’estat de la qüestió i de l’evolució del PdAE des de la posada en marxa. Per això, es recullen dades de seguiment del PdAE facilitats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la base de dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), el Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics dels anys 2008 a 2010, i la base de dades d’ajuts a les pràctiques agroambientals de l’agricultura i la ramaderia ecològica.

Detectar, en l’equador de la implementació del pla, tant els principals assoliments com les possibles desviacions respecte el disseny original.
L’any 2010 un 84,6% de la població catalana coneixia els aliments ecològics, si bé un 60,8% dels que els coneixien es declaraven poc o gens informats al respecte.
La principal barrera per a un creixement del consum de productes ecològics sembla que és el seu elevat sobrepreu respecte els productes agroalimentaris convencionals.
La producció agrícola ecològica ha crescut entre els anys 2007 i 2009 a un ritme sostingut i notable. Els actors entrevistats destaquen que la producció ecològica es desenvolupa en explotacions agrícoles i ramaderes relativament petites, la qual cosa incrementa els costos de producció i distribució.
El desenvolupament de les xarxes de comercialització de la producció ecològica és una de les principals assignatures pendents.
Revisar el disseny dels ajuts a la producció ecològica, amb vista a la revisió del Pla de Desenvolupament Rural l’any 2013.
Dissenyar un programa de foment del consum de productes ecològics als menjadors escolars.
Prioritzar la llotja virtual per fomentar i fer més eficient la distribució i comercialització dels inputs i dels productes ecològics.
Realitzar el seguiment dels comerços minoristes que no estan sotmesos al sistema de control del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).
Reformular l’agenda de recerca i innovació i orientar-la, especialment, a la transferència de coneixement als agricultors i ramaders ecològics en procés de reconversió.