Vés al contingut

Fons de Solidaritat de l'Aigua

El Fons de Solidaritat de l'Aigua (FSA) impulsat per Aigües de Barcelona (AGBAR) va néixer amb la voluntat d’ajudar a superar les dificultats econòmiques que tenen algunes persones i assegurar que no perilli el seu accés a l’aigua, es tracta doncs, d'una mesura solidària per lluitar contra la hidro-vulnerabilitat.

La metodologia emprada per elaborar l'anàlisi d'aquestes qüestions ha combinat, d'una banda, l'explotació estadística de fonts d'informació diverses (incloent una enquesta realitzada a 400 beneficaris del fons) i, de l'altre, la realització d'un seguit d'entrevistes amb tècnics municipals i treballadors socials implicats en la gestió directe del programa.

Documents

Analitzar el funcionament de el Fons de Solidaritat de l'Aigua i la seva implementació.
El FSA ha estat capaç de combatre la problemàtica de l'hidro-vulnerabilitat d'una forma exitosa, atenent famílies que en absència dels ajuts tindrien greus problemes per pagar el seu consum d'aigua.
El 8,3% de les llars poden considerar-se hidro-vulnerables. L'abast de la problemàtica i el nivell de cobertura varien de manera notable a nivell municipal.
La taxa de pobresa extrema entre els beneficaris del FSA supera en 30 punts a la del conjunt total de llars hidro-vulnerables. A més, entre les llars amb nens la cobertura del FSA resulta força més elevada.
Reduir les disparitats en la cobertura entre municipis i aconseguir que els municipis amb més necessitats econòmiques tinguin una taxa de cobertura més alta.
Corregir el disseny del programa pel que fa a la quantia de la subvenció basant-se en la xifra real de persones a la llar, un cop detectat que la mitjana de les llars beneficaries estan rebent una subvenció inferior del consum d'aigua a la prevista en l'objectiu del FSA.
Allargar el periode de l'ajuda, com a mínim fins als dos anys, ja que resulta massa breu per moltes famílies que tenen greus dificultats econonòmiques.
Plantejar dos tipus d'ajuda amb una durada diferent: una per aquelles famílies que es troben en una situació de pobresa estrucutural, que es preveu que s'allargui en el temps, i una altra per a famílies que circumstancialment ho estan passant malament però que tenen una probabilitat més alta de recuperar-se.
Implementar un registre únic de beneficaris, al qual poguessin tenir-hi accés els serveis socials dels municipis i les entitats del tercer sector, per tal de conèixer l'estat de l'ajuda i els diferents calendaris d'actuació.
Fomentar la comunicació amb el serveis socials i les entitats del tercer sector per millorar-ne la gestió.
Infografia Fons Solidaritat Aigua