Èxit Estiu

El programa Èxit Estiu, impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona, dona suport acadèmic durant l’estiu a alumnat d’ESO que té assignatures pendents per recuperar al setembre. El programa, conduït per estudiants universitaris voluntaris, vol aconseguir millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’ESO, augmentar les taxes de graduació i prevenir l’abandonament escolar prematur. L'avaluació feta per Ivàlua buscar establir l'efectivitat del programa.

Avaluar l'impacte de l'Èxit Estiu sobre el nombre d'assignatures recuperades, la probabilitat de passar de curs i la probabilitat de graduar-se
El programa incrementa el nombre d'assignatures recuperades
El programa és efectiu en augmentar la possibilitat de passar de curs i de graduar-se
És una intervenció interessant al ser efectiu tot i ser un programa de baixa intensitat i durada conduït per voluntaris
Ampliar l'abast del programa a instituts que no l'ofereixen
Tenir en compte aquest tipus d'intervencions en la lluita contra l'abandonament escolar prematur