Vés al contingut

Èxit Estiu

El programa Èxit Estiu (aleshores denominat Repesca) s’inicià l’estiu de 2013 a 45 centres de secundària de Barcelona, actuant sobre un total de 2.131 alumnes de 1r a 4t d’ESO. L’estiu de 2015 el programa ja aplega 50 instituts i 14 centres concertats de la ciutat, amb un total de 2.259 alumnes participants. El programa planteja evitar la mesura de repetició de curs com a alternativa als mals resultats; millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’ESO i augmentar les taxes de graduació; i prevenir l’abandonament prematur dels alumnes.

L'avaluació del programa conté tres exercicis d’anàlisi diferents: seguiment dels resultats obtinguts pels alumnes participants en les avaluacions finals de curs (juny i setembre); anàlisi de les respostes dels alumnes en una enquesta online; i estudi d’impacte d’una intervenció consistent en l’enviament d'SMS a les famílies dels alumnes (pilot experimental).

Analitzar la participació i els resultats obtinguts pels alumnes participants en les avaluacions finals de curs (juny i setembre).
Avaluar l'impacte de l’enviament de SMS a les famílies dels alumnes (pilot experimental).
El 39,6% dels alumnes d’Èxit Estiu té entre dues i quatre assignatures pendents de recuperar al setembre, el 9,4% té menys de dues assignatures pendents i el 35,1% entre cinc i set.
La taxa de recuperació total d’assignatures (alumnes que recuperen la totalitat d’assignatures pendents) se situa en el 63% quan es té una assignatura pendent de setembre i cau al 40% i al 28% quan es tenen dues i tres assignatures pendents, respectivament.
La taxa de promoció de curs (graduació en el cas de 4t d’ESO) és del 100% quan es tenen dues o menys assignatures pendents de setembre, i cau per sota del 60% a partir de les vuit assignatures pendents.
Entre les deu assignatures amb més freqüència de suspensos, destaquen les matemàtiques, la llengua catalana, la llengua castellana i l'anglès.
Establir un sistema general d’accés al programa que redistribueixi el nombre de places als instituts sol·licitants d’acord amb un llindar de necessitats comú.
No incloure en el programa alumnes amb dues o menys assignatures pendents d’examinar al setembre.
El plantejament de les dues mesures anteriors tindria sobretot sentit en cas de restriccions en l’oferta de places d’Èxit Estiu i de demanda desatesa en determinats instituts.
Estendre a quatre les setmanes del programa, fent coincidir la quarta setmana amb la darrera setmana del mes d’agost, just abans de les dates dels exàmens de setembre.
Disposar d’un sistema de registres individuals per permetre completar i integrar aquest conjunt d’informacions al voltant de l’alumne com a nexe central.
Facilitar que les diverses administracions educatives tinguin accés directe i centralitzat als registres acadèmics individuals (i a aquells que s´hi vinculin) dels diversos centres educatius.
Infografia Èxit Estiu