Vés al contingut

Plans d'Ocupació

Els plans d’ocupació són una política activa d’ocupació consistent a oferir subvencions a organitzacions públiques i no lucratives per a la creació directa de llocs de treball temporals en projectes d’interès general o social. 
L’avaluació s’estructura en dos passos: 

  • L’avaluació de la implementació, adreçada a descriure el procés d’execució del programa.
  • L’avaluació de l’impacte, per fer una estimació dels efectes de la política sobre el problema que li dóna raó de ser, en aquest cas la situació d’atur de persones amb dificultats per accedir al mercat laboral per si mateixes.
Descriure el procés d'execució del programa i analitzar els factors propis de la implementació del programa que poden incidir en els resultats.
Determinar l’impacte dels plans d’ocupació del període 2005 – 2007 en la inserció laboral posterior de les persones aturades que hi van participar.
L’impacte dels plans d’ocupació sobre la taxa d’ocupació dels participants és, en el seu conjunt, positiu: per al conjunt de grups i trimestres observats, el rang d’aquest impacte es mou entre els 5,1 i els 17,9 punts percentuals d’increment de la taxa d’ocupació.
L’efecte mitjà dels plans d’ocupació és especialment intens i estable al sector públic, amb un impacte mitjà d’entre 8,9 i 18,7 punts percentuals, segons el grup i el trimestre d’observació. Per contra, l’impacte dels plans d’ocupació sobre la taxa d’ocupació en el sector privat és negatiu, si bé tendeix a amortir-se amb el pas del temps fins a estabilitzar-se en valors negatius, però no estadísticament significatius.
L’impacte positiu sembla ser més rellevant per als aturats majors de 25 anys, els qui tenen un nivell formatiu de secundària o FP, els residents de municipis petits o grans (respecte els mitjans) i, molt especialment, els residents de la demarcació de Lleida.
Tanmateix, els resultats es podrien deure a la utilització dels plans com a mecanisme de screening (comprovació de les aptituds del treballador), així com que l’estimació de l’èxit amagués la rotació de les mateixes persones en els mateixos llocs de treball amb fórmules contractuals diferents (incloent la participació en el pla d’ocupació).
Desdoblar els plans d’ocupació en dos programes, un consagrat a la millora de l’ocupabilitat de persones amb dificultats per accedir al mercat laboral (Tipus I) i l’ altre a la creació de llocs de treball en projectes d’interès social i naturalesa addicional (Tipus II). Això permetria al SOC desenvolupar els procediments i criteris de selecció de projectes i participants més adequats per a la consecució de cadascun dels objectius.
Millorar les condicions d'avaluabilitat del programa incloent a la base de dades d’integració del SOC criteris que resulten rellevants tant per a la gestió com per a la posterior avaluació de les polítiques actives d’ocupació.