Vés al contingut

Programa d’Inserció laboral i Programa Proper

El Programa d’Inserció laboral (PISL) i el Programa Proper (PROPER) s’articulen en itineraris individualitzats mitjançant formació a través de tallers d’orientació i estratègies de cerca de feina, adquisició d’habilitats transversals i competències en TIC. Així mateix, s’ofereix assessorament i orientació de forma individualitzada i continuada al llarg de tot el programa.

L’avaluació dels programes PISL i PROPER inclou tres aspectes principals: avaluar el seu disseny situant les iniciatives en un escenari internacional, avaluar la seva implementació i, finalment, concloure amb una sèrie de recomanacions per avaluar-ne el seu impacte en futures edicions.

Documents

Aportar evidència sobre aquells aspectes que millor han funcionat dels programes, així com d’aquelles dimensions en les quals encara és possible millorar.
Tenir més elements per conèixer si l’externalització completa d’un programa de recerca de feina i retribució conforme a objectius permet assolir de millor manera la inserció laboral d’aquells col·lectius exclosos socialment.
La distribució territorial no sembla haver seguit un procés previ de diagnosi de necessitats ni identificació de la població diana d’aquests programes (aturats de llarga durada de districtes amb una renda familiar més baixa).
Els districtes amb més aturats de llarga durada i amb una renda familiar disponible més baixa no tenen les taxes de cobertura més elevades.
La memòria dels programes PISL i PROPER assegura que la majoria de les derivacions arriben des de la Xarxa de Serveis Socials bàsics.
L’objectiu de la inserció laboral no és prioritari per la majoria dels entrevistats.
La majoria d’informants pensen que una part important de persones derivades des de serveis socials no són inseribles al mercat laboral obert, almenys en l’actual disseny i objectius dels programes PISL i PROPER
L’actual sistema de contractació pública basada parcialment en la retribució segons el nombre de persones ateses fa que aquest sigui un objectiu tàcit igual o més important que l’increment de l’ocupabilitat o que la inserció laboral dels participants.
La majoria d’entrevistats coincideixen en afirmar que a la pràctica no hi ha molta diferència entre el perfil dels participants dels dos programes, malgrat que la teoria del programa establia que el grau de vulnerabilitat dels participants era més elevat en el PISL.
Els programes PISL i PROPER es troben en una posició immillorable per avaluar l’impacte de la gestió externalitzada i finançament per objectius en la inserció sociolaboral de persones excloses socialment.
Calcular l'índex de cobertura utilitzant com a denominador la població necessitada del servei.
Dissenyar un sistema de triatge que categoritzi els participants elegibles segons la seva probabilitat d’inserció laboral previ a qualsevol assignació a serveis o programes concrets i, paral·lelament, assignar-hi incentius diferenciats segons la consecució dels diferents assoliments establerts ex-ante (per exemple, insercions laborals o finestra temporal en la que un participant conserva aquest lloc de treball).
Dissenyar un sistema de captació de persones elegibles que sigui actiu i no pas d’espera, a partir de registres administratius i dirigit a nivell de barri a partir del centre de serveis socials de la zona.
Definir quins són els objectius que han de tenir cadascun dels programes a partir dels resultats obtinguts en l’avaluació de necessitats realitzada. A la pràctica s’han detectat objectius compensatoris, d’activació, de millora de l’ocupabilitat o d’inserció laboral.
Assignar els objectius més compensatoris i d’activació al programa PISL i els d’incrementar l’ocupabilitat i la inserció laboral a PROPER.