Vés al contingut

Pla de Barris

El Pla de Barris contra les desigualtats de Barcelona posat en marxa l'any 2016 amb la previsió de desenvolupar-lo al llarg dels següents quatre anys va començar el seu desplegament en tres àrees de la franja Besòs de la ciutat (Trinitat Nova, Bon Pastor-Baró de Viver i Besòs-Maresme) amb la intenció d'anar-se ampliant gradualment a d'altres barris on s'han desenvolupat altres plans.

A banda d'avaluar el desenvolupament del pla en els tres barris pilot, també s'ha estudiat el desplegament global del Pla de Barris a través d'un conjunt d’entrevistes realitzades a professionals de Foment de Ciutat i de reunions de treball del Pla de Barris on Ivàlua ha assistit.

Documents

Descriure el desplegament del Pla de barris tenint en compte qüestions com els criteris de governança, les seves fases d’execució, els principals reptes identificats, els beneficis esperats i el rol que pot jugar l’avaluació.
El Pla de barris aprofita el treball realitzat prèviament pels districtes afectats i les diferents àrees de l’Ajuntament per establir una estratègia consensuada a nivell de barri.
Pel que fa a l'esquema de governança, es combina la lògica vertical i horitzontal, mantenint una direcció clara d’on es vol anar a la vegada que s’obren espais de treball col·laboratiu i de participació, on ha de ser possible la innovació.
Es considera que hi ha una concepció compartida entre tots els caps de projecte sobre què ha de ser Pla de Barris i com ha de funcionar, i es percep entusiasme pel que fa a la incorporació de la transversalitat i el treball en xarxa com a formes de treballar dins de l’administració municipal.
L'avaluació identifica alguns riscos i reptes, com el fet que els espais de treball prèviament existents puguin estar anticipant l'agenda de problemàtiques a abordar i la seva solució, limitant així la participació de veïnes i veïnes i del teixit social.
S'estan impulsant accions i propostes que no compleixen vàries de les característiques del que s’entén que hauria de ser el Pla de Barris, i en aquests moments pocs projectes preveuen ser coproduïts.
Avançar en la conceptualització d’alguns dels atributs desitjats del Pla de Barris, com la innovació, la disrupció o el caràcter transformador. Tenint en compte aquests atributs, es considera que seria positiu analitzar fins a quin punt les diverses accions del pla els acaben complint.
Aprofundir en què s’entén per algunes de les perspectives a incorporar, com la de gènere o interculturalitat, i sistematitzar-ne una aproximació compartida que serveixi de referència en els diferents espais de treball.
Incorporar, durant el procés de disseny de les accions, activitats específiques encaminades a assegurar-ne l’avaluabilitat. En aquest sentit, caldria incorporar sessions de formació o de treball sobre disseny de les accions abans de la seva implementació. Aquest exercici, no només pot facilitar l’avaluació, sinó que també ajudarà a un millor disseny.
Identificar i plantejar l’avaluació de l’impacte de les accions que reuneixin millor les condicions d’avaluabilitat, tenint en compte que no és possible ni desitjable avaluar separadament l’impacte específic de cadascuna de les accions del Pla de Barris.