Skip to main content

Revisions d’evidència

Ivàlua realitza revisions d’evidència, és a dir, sintetitza l’evidència existent en el nostre i altres entorns en diferentsàmbits rellevants en el món de les polítiques públiques amb l’objectiu que contribueixin a informar la pràctica professional i la presa de decisions sobre problemàtiques concretes.

Les síntesis de l’evidència permeten aprendre d’experiències quejahan estat avaluades en diferents contextos i aporten informació rellevant sobre quin tipus dintervencions existeixen per donar resposta a unaproblemàtica concreta, quinesdellesshan demostrat efectives i quines podrien ser-ho en el nostre context.

Les revisions d’evidència poden donar resposta a preguntes de gran rellevància per a les polítiques públiques: Quins tipus d’intervencions s’estan implementant per donar resposta a un problema concret? Quins tipus d’intervencions han demostrat ser més efectives? Sota quines circumstàncies i en quins contextos funcionen? Què hem de tenir en compte a l’hora de posar-les en pràctica?

Per donar resposta a aquest tipus de preguntes, les revisions d’evidència identifiquen i sintetitzen els estudis i avaluacions que s’han dut a terme en relació a un tema concret, utilitzant una metodologia sistemàtica que permet assegurar la traçabilitat i replicabilitat del procés i prevenir possibles biaixos.

A la pràctica trobem diferents tipologies de revisions d’evidència segons el grau de sistematicitat i exhaustivitat amb els que s’han cercat i seleccionat els estudis, segons la pregunta a la que responen i segons si revisen estudis primaris o altres revisions.

  • A Ivàlua es duen a terme revisions sistemàtiques, que donen resposta a preguntes molt concretes en relació a diferents dimensions d’una determinada política i es realitzen amb un elevat grau de sistematicitat.
  • També realitzem revisions de revisions per a projectes temàtics específics com les que s’emmarquen en el projecte Què funciona en educació?. Aquesta tipologia consisteix en elaborar una síntesis a partir d’altres revisions enlloc de fer-ho a partir d’estudis primaris, i sovint permet donar resposta a preguntes àmplies, que fan referència a grups d’intervencions dins dels que  podem trobar diferents tipus de programes.

Què és l’evidència?

El cos disponible de coneixement que ens ajuda a saber si una creença que tenim és certa. En el cas de les polítiques públiques, és el conjunt de resultats que es deriva de respondre a les preguntes d’avaluació plantejades sobre intervencions concretes. Per poder parlar d’evidència, cal però que aquesta s’hagi generat amb mètodes rigorosos i sota criteris d’independència.

Què és avaluar?

GP 16 - Les aportacions de les revisions sistemàtiques de la literatura al disseny de polítiques públiques