Vés al contingut

L’avaluació de les polítiques d’emprenedoria i de suport a les empreses: què es pot aprendre de l’experiència internacional?

Barcelona Activa promou un conjunt de programes i activitats que pretén donar suport a persones interessades a crear una empresa (emprenedoria, accés a assessorament expert, accés a serveis d’incubació d’empreses i programes a mida de creació d’empreses i suport a empreses constituïdes).

Per a l’informe s’han seleccionat els 8 estudis trobats que analitzen programes o serveis similars a països desenvolupats i que el disseny metodològic per identificar el contrafactual fos raonable. S’ha constatat una escassa base de coneixement sobre els efectes reals d’un conjunt molt ampli d’intervencions.

Les avaluacions d’impacte sobre serveis d’emprenedoria són escasses.
Les incubadores d’empreses no són efectives per promoure la supervivència empresarial, tot i que és més ambigu el resultat sobre la facturació i la grandària de la plantilla.
En el cas dels programes de suport a l’emprenedoria en els programes no es troba un efecte estadísticament significatiu a mig i llarg termini.
En canvi, les polítiques de suport a les PIME solen ser efectives sobretot si estan dirigides a empreses d’una certa grandària.
Els àmbits on s’han fet aquestes avaluacions són restrictius pel que fa a l’extrapolació dels resultats a l’àmbit de la ciutat de Barcelona.
Pel que fa al seguiment dels canvis que es volen generar a través d’aquest tipus de programes, cal fer ús de registres administratius que permetin informar sobre la supervivència, el volum de facturació i la grandària de la plantilla i les exportacions de les empreses.
A banda d’això, cal fer un esforç per tenir informació del registre d’empresa sobre aspectes financers i organitzatius de l’empresa.
Les modificacions al disseny dels programes s’haurien de realitzar amb assignació aleatòria de forma tal de poder obtenir un feedback sobre l’efectivitat de les modificacions.