Vés al contingut

Mapa d’impactes socials per a l’avaluació de polítiques d’ocupació

Una de les eines amb les quals  compten les administracions per combatre l’atur de determinats col.lectius socials són les polítiques actives d’ocupació, orientades a generar llocs de treball i facilitar la inserció laboral.

Per regla general, i sobretot pels programes finançats a través del FSE, s’analitza com a impacte més rellevant si la persona estava treballant en un moment determinat. La majoria de les vegades, es mira si treballen als 6 mesos de finalització d’un programa o, com a molt, als 12 mesos. Tanmateix, això no informa sobre el que ha passat durant aquest període (continuïtat de l’ocupació), el tipus de jornada i contractació (precarietat), el sou que ingressa en la feina (pobresa laboral), si l’ocupació està d’acord amb el seu nivell ocupacional (desajustament vertical), ni sobre habilitats que s’hagin pogut millorar o adquirir (autoeficàcia cercant feina, puntualitat...).

Una proposta de refinament dels indicadors d’impacte social sobre aspectes socials relacionats amb la inserció laboral amb les següents subdimensions: benestar personal, salut, educació, habilitats no cognitives, ocupabilitat i, finalment, d’altres aspectes.
A partir de l’anàlisi dels registres administratius existents, una proposta d’indicadors que permet copsar la qualitat de l’ocupació amb aspectes com el temps ocupat, la taxa de contractació indefinida i temporal, la taxa de jornada completa i parcial o, finalment, el desajust entre qualificació de l’ocupació i la persona.
Millorar la recollida d’informació abans de l’inici de la intervenció
Personalitzar les polítiques en base al coneixement generat, tant de registres administratius com per l’administració d’enquestes específiques
Ampliar la informació provinent de registres administratius per generar de forma periòdica informació sobre la qualitat de l’ocupació de les persones inserides
Infografia Indicadors SOC