Vés al contingut

Avaluabilitat de la llei de contenció dels preus del lloguer d’habitatges

El Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2020 la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, amb l’objectiu de dotar les administracions públiques de les mesures necessàries per a limitar els increments de preus del lloguer d'habitatges en zones de forta demanda acreditada.
Durant el 2021, Ivàlua va realitzar un informe per revisar l’evidència que hi ha sobre l'impacte de mesures de contenció de rendes del lloguer, proporcionar un sistema d’indicadors de seguiment de la llei i analitzar l’avaluabilitat del seu impacte.

La revisió de l’evidència ha mostrat que els possibles efectes de les mesures de contenció de rendes dels preus de lloguer d’habitatge identificats es poden agrupar en dues categories: sobre el mercat d’habitatge i sobre la situació de les persones que accedeixen o volen accedir a l’habitatge a través d’aquest mercat.
S’ha dissenyat un sistema de seguiment que inclou indicadors que consideren els objectius i el compliment de la Llei, així com l’efecte sobre el mercat d’habitatge i sobre el benestar de les persones.
S’ha identificat una metodologia adequada per avaluar robustament l’impacte de la llei amb relació als indicadors que permeten un nivell de desagregació territorial adequat (municipal o inferior).
Monitorar l’evolució temporal del sistema de seguiment que inclogui indicadors que considerin els objectius i l’acompliment de la llei, així com l’efecte sobre el mercat d’habitatge i sobre el benestar de les persones.
Avaluar l’impacte de la llei pels indicadors pels quals és possible portar a terme aquest exercici.
Ampliar l’anàlisi de l’impacte, explorant la recollida de dades que permetin avaluar de forma robusta l’impacte sobre el benestar de les persones amb més dificultats per accedir a l’habitatge de la Llei 11/2020 i també altres mesures i polítiques d’habitatge.
Infografia Llei contecio rendes lloguer