Skip to main content

Revisió sistemàtica de literatura: Què funciona en ajuts a l’habitatge per a col·lectius de persones vulnerables?

Aquesta revisió sistemàtica de literatura té l’objectiu d’aportar evidència i informació rigorosa sobre l’efectivitat de les polítiques o programes d’habitatge en relació a l’exclusió social i residencial, així com conèixer quines modalitats d’ajuts funcionen millor des del punt de vista de la implementació. 

Per a la realització d’aquesta revisió d’evidència s’ha seguit un protocol de cerca prèviament establert, s’han identificat més de 600 estudis relacionats amb les polítiques d’habitatge, dels quals finalment 38 han estat inclosos en la síntesi.

La major part de l’evidència se centra en programes de subvencions al lloguer als EUA i en menor mesura a Europa. Es troben impactes significatius sobre el grau d’assequibilitat dels habitatges i el fenomen de captura de renda
En relació a la inclusió social, l’evidència suggereix que aquests tipus d’ajuts també poden tenir un impacte en la participació al mercat laboral, l’educació dels fills, la salut i comportaments de risc.
Es descriu l’evidència disponible sobre habitatge social, polítiques de rehabilitació i eficiència energètica i programes de mediació del deute de l’habitatge.
Traslladar els resultats de contextos molt diferents al context català en mesura, ja que el que funciona en una ciutat no té per que tenir el mateix efecte en un mercat i context institucional diferent.
Incorporar l’avaluació en les nostres polítiques d’habitatge permetrà generar evidència i aprenentatges en el nostre context.
Implementar correctament una política o programa és clau per assolir els objectius d’aquesta intervenció.
Afinar en la identificació de la població diana, la cobertura i el disseny del programa i possibles incentius no intencionats.
Infografia Ajuts Habitatge