Projecte B-MINCOME (Avaluació d’impacte)

El projecte B-MINCOME és un projecte pilot de l’Ajuntament de Barcelona que consisteix en una transferència monetària complementada amb polítiques d’activació amb l’objectiu de trobar formes innovadores de treure a 1.000 famílies desafavorides dels barris de l’Eix Besós de la ciutat de Barcelona de la situació l’exclusió socioeconòmica. La transferència econòmica està condicionada a realitzar les polítiques d’activació o limitar la generació d’ingressos privats. A més a més, el 25% de la transferència es paga en una moneda social anomenada Rec que únicament es pot canviar per bens i serveis en botigues de l’àrea.

Les famílies del grup de tractament van rebre una mitjana mensual de 463 euros durant el programa. De les 1.000 famílies inicials assignades al grup de tractament, el 83,6% va rebre almenys un pagament del programa.

Durant el 2019 es va analitzar en quina mesura el B-MINCOME va contribuir a aconseguir generar modificacions en la situació de privació i benestar de les famílies, l’exclusió residencial, l’ús del temps, la salut i l’ús de serveis sanitaris, l’ús de serveis socials, la situació financera i la participació comunitària. A banda de l’anàlisi d’altres variables.

Testejar l’eficiència i l’eficàcia de combinar una política pública passiva (ajut econòmic) amb polítiques actives sociolaborals en 1.000 famílies desafavorides dels deu barris de l’Eix Besós de la ciutat de Barcelona.
Els resultats d’aquesta avaluació es donaran a conèixer al llarg del 2020.