Vés al contingut

Projecte B-Mincome (Avaluació d’impacte)

El projecte B-MINCOME és un projecte pilot de l’Ajuntament de Barcelona que consisteix en una transferència monetària complementada amb polítiques d’activació amb l’objectiu de trobar formes innovadores de treure a 1.000 famílies desafavorides dels barris de l’Eix Besós de la ciutat de Barcelona de la situació l’exclusió socioeconòmica. La transferència econòmica està condicionada a realitzar les polítiques d’activació o limitar la generació d’ingressos privats. A més a més, el 25% de la transferència es paga en una moneda social anomenada Rec que únicament es pot canviar per bens i serveis en botigues de l’àrea.

Les famílies del grup de tractament van rebre una mitjana mensual de 463 euros durant el programa. De les 1.000 famílies inicials assignades al grup de tractament, el 83,6% va rebre almenys un pagament del programa.

Durant el 2019 es va analitzar en quina mesura el B-MINCOME va contribuir a aconseguir generar modificacions en la situació de privació i benestar de les famílies, l’exclusió residencial, l’ús del temps, la salut i l’ús de serveis sanitaris, l’ús de serveis socials, la situació financera i la participació comunitària. A banda de l’anàlisi d’altres variables.

Testejar l’eficiència i l’eficàcia de combinar una política pública passiva (ajut econòmic) amb polítiques actives sociolaborals en 1.000 famílies desafavorides dels deu barris de l’Eix Besós de la ciutat de Barcelona.
Hi ha diferències en algunes característiques rellevants entre les famílies sol·licitants del programa que complien els requeriments per poder participar i les no sol·licitants que podrien haver-ho fet: més sol·licituds de persones que havien estat beneficiàries de programes similars i menys de famílies on la titular era una dona
Alta variabilitat en la participació en les polítiques d’activació: participació alta en polítiques de Formació i Ocupació és la que va tenir la participació més alta i percepció de baixa utilitat de les polítiques d’emprenedoria social
Observats efectes positius sobre algunes dimensions del benestar de les famílies: en redueix la probabilitat de privació material i de risc de pobresa severa; millora el benestar de les famílies i la percepció de la seva situació econòmica; i es perceben canvis atribuïbles a la intervenció en millora qualitat de la son i reducció de l’estrès associat a la inseguretat alimentària
Detectats efectes positius sobre la situació financera i l’exclusió residencial: hi ha millores en la participació comunitària i en el cas de les famílies participants de la política de Participació Comunitària, s’incrementa la probabilitat de comptar amb suport social alt
Detectades millores en la dimensió de salut no contemplades a la Teoria del Canvi del programa: Tant pel que fa a la salut autopercebuda, el risc de desenvolupament de malalties mentals ni l’obesitat infantil
Detectada una reducció de la participació laboral i la cerca laboral entre els titulars de la prestació adscrits al programa
Realitzar una anàlisi amb un horitzó temporal superior, per tal de capturar canvis un cop ha finalitzat el programa
Dissenyar les intervencions tant de transferència com de polítiques d’activació més d’acord amb les diferents realitats de les famílies
Pensar com es pot arribar a famílies amb necessitats similars que queden fora d’aquests programes per desconeixement o per estar molt fora del sistema