Vés al contingut

Plans Educatius d'Entorn

Els plans educatius d’entorn (PEE) van ser concebuts com a instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, mitjançant la coordinació i dinamització de l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. En aquest sentit, el disseny i desenvolupament d’un PEE pretenien induir una nova cultura organitzativa d’aprenentatge en xarxa, basada en els principis de corresponsabilització, participació i implicació de tots els agents educatius, que proveís continuïtat i coherència a les accions dels diferents agents educatius que operen en l’àmbit familiar, de l’educació formal, no formal i informal d’un territori. En darrer terme, la consolidació d’aquesta nova cultura de funcionament havia de permetre l’assoliment dels dos objectius estratègics del programa: l’èxit educatiu per a tot l’alumnat i la cohesió social. 

L'avaluació ha examinat les bases de dades del Departament d’Ensenyament, s’ha entrevistat una mostra d’actors participants en els PEE i s’ha realitzat una revisió sistemàtica de la literatura internacional sobre polítiques educatives d’entorn.

Analitzar si s’han desenvolupat les actuacions previstes pels PEE.
Analitzar si s’han assolit els impactes esperats en clau d'èxit educatiu i cohesió social.
L’ambigüitat del disseny dels PEE ha donat lloc a la implementació d’activitats molt diverses acada municipi, algunes amb una relació molt feble amb els objectius del programa.
Les xarxes educatives constituïdes arran dels PEE han afavorit les relacions interadministratives. Per contra, la participació d’entitats i famílies ha estat molt limitada.
Pel que fa a l’impacte dels PEE, sembla haver-se concentrat en una participació més inclusiva en activitats extraescolars, en el desenvolupament de sentiments de pertinença a la comunitat i en una percepció més favorable de la diversitat social i cultural.
Els PEE no han tingut un impacte significatiu sobre el rendiment acadèmic dels participants.
Crear una política d’entorn amb diversos programes de disseny més ben definit.
Instituir les zones educatives com a àmbit de les polítiques d’entorn. Nota: No acaba de quedar clar
Promoure un procés de diagnosi i planificació per a les polítiques d’entorn.
Millorar la difusió d’experiències entre els diferents PEE