Vés al contingut

Programa general d'inversions

La política de cooperació local de la Diputació de Barcelona (d’ara endavant, DIBA) per al mandat 2020-2023 s’ha concretat en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 28 de maig de 2020). En el marc d’aquest pla, el Programa general d’inversions (d’ara endavant, PGI) és un dels tres instruments vertebradors de l’acció de la Diputació de Barcelona —juntament amb el Catàleg de serveis i els programes específics— i substitueix el que fins al 2020 es coneixia com les «Meses de concertació». És l’instrument que articula preferentment el suport a la inversió dels ens locals de la província de Barcelona. La dotació econòmica d’aquest instrument per al període 2021-2024 és de 260 milions d’euros.

Elaborar la teoria del canvi del PGI per determinar quins són els seus impactes esperats, els resultats intermedis previstos i els recursos i actuacions plantejats per aconseguir els impactes esperats.
Analitzar els obstacles, facilitadors i resistències al desplegament de la Llei.
Realitzar recomanacions de millora per la seva consolidació com a instrument d’articulació de la inversió local.
Una Teoria del canvi complexa per a un programa multinivell, la qual inclou reptes molt importants com incrementar la transparència en la distribució dels fons i la corresponsabilitat de tots els actors implicats.
Satisfacció general per part dels agents del canvi al nou model que proposa el PGI, amb l’excepció d’alguns municipis petits que requereixen més flexibilitat per adaptar el model general a la seva realitat més específica.
Es percep que els objectius a curt termini s’estan aconseguint, sobretot aquells relacionats amb l’increment de la transparència i el reforç de l’equitat territorial.
Implementació amb èxit de les activitats nuclears del PGI, sobretot les relacionades amb la distribució del pressupost del PGI en base a una fórmula equitativa i publica i, també, l’aprovació d’una línia de finançament no condicionat dels projectes d’inversió presentats pels diferents ens locals.
Necessitat d’incrementar els recursos econòmics i humans, sobretot pels municipis petits. Aquests han expressat que tenen dificultats per la participació en el Pla, ja que els suposa una sobrecàrrega de treball per l’equip tècnic i administratiu del municipi ja minso d’entrada.
Reforçar el l’articulació de la política amb les entitats locals, tot adaptant-se a les necessitats de cada territori, tant pel que fa als calendaris i recursos per la sol·licitud i execució del projecte d’inversió.
Augmentar els recursos materials i humans de cara a millorar la gestió del procés formal de la inversió pública local.
Incrementar la intensitat de les mesures de difusió del projecte, seguint en la direcció actual. Una possible millora que s’apunta és remarcar la importància dels missatge claus de la política i el seu procediment, a més de fer-ho amb certa antelació (6 mesos).
Inforgrafia