Vés al contingut

Model d’Atenció a Emprenedors de Barcelona Activa

El Model d’Atenció a Emprenedors de Barcelona Activa té com a principal objectiu donar suport a les persones amb esperit emprenedor mitjançant una metodologia mixta d'acompanyament presencial i virtual que es complementa amb una amplia oferta d'activitats de formació. La finalitat del servei és atendre qualsevol persona amb una idea d’activitat econòmica o de negoci, fins i tot aquelles que encara es troben en procés de definició del seu projecte d’emprenedoria.

Per a l'estudi del Model d’Atenció a Emprenedors de Barcelona Activa s'ha realitzat un anàlisi qualitatiu i quantitatiu, una avaluació de l'impacte, així com una revisió de la literatura internacional.

Documents

Determinar el grau d'implementació i l’impacte del servei d’emprenedoria de Barcelona Activa.
Entendre el funcionament del servei i constatar quines són les seves principals fortaleses i febleses, per tal de poder fer recomanacions de cara a millorar-lo.
Conèixer en quina mesura el servei aconsegueix incrementar la probabilitat de que les persones que el fan servir constitueixin més empreses, contractin més assalariats, i es donin d’alta d’autònoms en major proporció i en menor temps.
Es constata que la població diana és massa àmplia, en el sentit que en un principi inclou a totes les persones amb alguna idea per crear un negoci/empresa propi.
Els tècnics entrevistats consideren que la població de més interès pel servei són persones que hi arriben amb idees de negoci relatives a sectors estratègics (per exemple, el sector de les TIC) i persones amb iniciatives per a col·lectius castigats per la crisi (per exemple, aturats de llarga durada).
El principal motiu pel qual els projectes s’abandonen és econòmic, ja sigui perquè l’usuari necessita trobar una activitat amb la que pugui ingressar diners o bé perquè no ha aconseguit trobar el finançament necessari per posar el seu projecte en funcionament.
El servei d’emprenedoria no fa gaire èmfasi en el networking sinó que potencia més els perfils individuals.
El servei és efectiu en aconseguir un nivell més alt d’autoocupació: els usuaris del servei es donen d’alta com autònoms durant més trimestres i es donen d’alta més aviat, en comparació amb aquells usuaris que no van fer un ús intensiu del servei.
La evidència suggereix que una proporció més alta d’aquells usuaris que en fan un ús més intensiu contracten treballadors més aviat, constitueixen més empreses o declaren estar en procés de constituir-ne una.
Generar un perfil de l’usuari abans d’entrar al sevei i a partir d’aquest perfil dirigir-lo cap a les activitats que estiguin més en línia amb les seves necessitats, objectius i expectatives.
Crear la figura del tutor per aquells projectes que es trobin en una etapa més avançada i que tinguin una certa continuïtat i implicació per part de l’usuari.
Trobar solucions en relació al finançament dels projectes, que d’acord amb els resultats de l’enquesta és un dels principals obstacles que tenen els usuaris per acabar constituint una empresa o, en alguns casos, que no hagin de tancar un cop establertes.
Millorar l’actual sistema d’informació a fi de poder fer un seguiment més acurat dels projectes.
Ampliar l'estudi amb una avaluació econòmica cost-benefici per tal veure si el valor econòmic dels recursos destinats al servei d’emprenedoria estan compensats amb el valor que la societat rep segons els diferents resultats que es produeixin com a conseqüència del servei. L'evidència trobada suggereix que el servei d’emprenedoria és efectiu, en el futur, un cop s’hagin implementats les recomanacions destinades a millorar el sistema d’informació del servei.