Vés al contingut

Pla de Barris (2019)

El Pla de Barris té com a objectiu disminuir les desigualtats entre els barris de Barcelona, tot afavorint l’accés a la renda, als serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tota la ciutadania. Per aconseguir aquests objectius actua en els barris de major concentració de vulnerabilitat social, buscant generar intervencions transversals que comptin amb la participació i implicació dels veïns i veïnes, el teixit associatiu i els agents i serveis municipals.

L’avaluació de la implementació posa en valor el treball transversal, l’abordatge participatiu, la flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de cada territori i per identificar oportunitats sobre la marxa i el lideratge relacional de l’equip de Foment de Ciutat. Addicionalment proposa que el Pla de Barris pot ésser considerat una experiència de governança col·laborativa i que per tant a estat reeixit en la seva voluntat de canviar la manera de gestionar les polítiques públiques a nivell municipal.

L’avaluació de l’impacte cercava analitzar si el Pla ha aconseguit reduir la desigualtat urbana a la ciutat. A partir de la construcció de tres indicadors sintètics de vulnerabilitat s’ha constat una lleugera millora dels barris del Pla de Barris, en relació als barris del grup de comparació. Tanmateix, aquesta ha d’ésser interpretada amb molta cautela, donat que l’efecte no és estadísticament significatiu i la disponibilitat de dades en el moment de realitzar l’avaluació ha limitat l’anàlisi al període 2015-2018.

Avaluar sobre el disseny i implementació del Pla de Barris al llarg dels seus quatre anys d’implementació, els canvis el perfil de necessitats dels barris de la ciutat així com l’evolució dels objectius i dels impactes aconseguits.
Realitzar una primera anàlisi de l’impacte del Pla de Barris a través de l’anàlisi d’alguns dels indicadors associats a objectius.
L’avaluació de la implementació posa en valor el treball transversal, l’abordatge participatiu, la flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de cada territori i per identificar oportunitats sobre la marxa i el lideratge relacional de l’equip de Foment de Ciutat.
A partir de l’avaluació de la implementació es conclou que el Pla de Barris pot ésser considerat una experiència de governança col·laborativa i que per tant a estat reeixit en la seva voluntat de canviar la manera de gestionar les polítiques públiques a nivell municipal.
El Pla de Barris ha permès impulsar accions de política pública innovadores. El treball en xarxes inter-organitzacionals, inter-sectorials i amb participació de la ciutadania està relacionat amb aquest impuls d’accions de política pública innovadores a nivell de barri i de ciutat.
A partir de la construcció de tres indicadors sintètics de vulnerabilitat, en l’avaluació de l’impacte es constata una lleugera millora dels barris del Pla de Barris, en relació als barris del grup de comparació. Tanmateix, aquesta ha d’ésser interpretada amb molta cautela, donat que l’efecte no és estadísticament significatiu i la disponibilitat de dades en el moment de realitzar l’avaluació ha limitat l’anàlisi al període 2015-2018.
Analitzar les experiències de co-producció i el treball amb la ciutadania. Es recomana posar en comú a nivell tècnic els aprenentatges extrets de les experiències de co-producció i analitzar els determinants del seu funcionament. En aquest sentit, també convindria reflexionar i clarificar el model de treball amb la ciutadania i el teixit veïnal.
Sostenibilitat de les accions. De cara a la segona edició del Pla, és convenient concretar accions per a assegurar que determinats espais de treball sobreviuran al Pla de Barris. Aquest és un aspecte clau per assegurar que tant els Districtes com les Àrees s’han fet seva aquesta nova manera de treballar, i promoure’n la sostenibilitat, més enllà de la presència de l’equip del Pla de Barris.
Continuar amb l’anàlisi de l’impacte. Es recomana continuar amb l’anàlisi de l'impacte quan hagi passat més temps des de l'execució. Per a realitzar aquest exercici seria clau disposar de dades de qualitat a nivell més granular que permetin fer un seguiment temporal de la desigualtat urbana (a la ciutat i a escala metropolitana).
Consolidar les xarxes de treball i governança. Concretar accions per assegurar que determinats espais de treball sobreviuran al Pla de Barris i que, tant els Districtes com les Àrees, s’apropien de la nova manera de treballar.
Infografia Pla de Barri