Pla de Barris (2019)

El Pla de Barris té com a objectiu disminuir les desigualtats entre els barris de Barcelona, tot afavorint l’accés a la renda, als serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tota la ciutadania. Per aconseguir aquests objectius actua en els barris de major concentració de vulnerabilitat social, buscant generar intervencions transversals que comptin amb la participació i implicació dels veïns i veïnes, el teixit associatiu i els agents i serveis municipals.

Durant l’any 2019 Ivàlua va realitzar un informe intermedi donant comptes dels diferents exercicis d’avaluació realitzats fins al moment sobre el Pla de Barris de Barcelona.

Avaluar sobre el disseny i implementació del Pla de Barris al llarg dels seus quatre anys d’implementació, els canvis el perfil de necessitats dels barris de la ciutat així com l’evolució dels objectius i dels impactes aconseguits.
Realitzar una primera anàlisi de l’impacte del Pla de Barris a través de l’anàlisi d’alguns dels indicadors associats a objectius.
Els resultats d’aquesta avaluació es donaran a conèixer al llarg del 2020.