Vés al contingut

Maleta de les famílies

El programa en matèria d'educació Maleta de les famílies planteja millorar l’acompanyament que les famílies fan als seus fills en les transicions postobligatòries; augmentar les taxes de graduació i continuïtat formativa; millorar la tria d’opcions de formació postobligatòria; augmentar la compleció dels estudis postobligatoris; i, en conjunt, prevenir l’abandonament escolar prematur dels alumnes.

Pel que l'avaluació de la implementació, aquesta inclou l'estudi de les característiques de les famílies participants i dels seus fills i filles; la seva valoració de les activitats del programa; l'anàlisi dels informes redactats per les orientadores del programa sobre el desenvolupament dels tallers i de les tutories; i 13 entrevistes semi-estructurades amb agents clau i dos grups de discussió amb els agents més directament involucrats en la provisió del programa (orientadores del programa i tècnics municipals).

Analitzar la implementació del programa des del punt de vista de l'interès i oportunitat; l'accés dels participants; els objectius i problemàtica abordada; i les activitats dutes a terme.
Sembla una idea compartida que la raó de ser del programa és sumar estratègies a uns serveis d’orientació que són percebuts com a infradotats en els contextos d’ensenyament secundari, en especial quan es tracta d’arribar al seguiment de les famílies.
Un 64,7% de les famílies amb opció de participar al programa van assistir al primer taller, i un 59% al segon taller. Destaca l’elevat nivell d’assistència al Municipi H (92% en tots dos tallers) i el reduït volum de participació al Municipi G (31% en els dos tallers). Els municipis adopten nomenclatures amb lletres.
Les persones entrevistades han valorat els tallers molt positivament, atorgant un valor especial a la professionalitat amb què es varen portar a la pràctica.
Ampliar i millorar el flux de comunicació i informació entre els diferents agents implicats en el desenvolupament del programa.
Implicar de forma més directa els responsables d’orientació dels instituts i dels ajuntaments en la planificació i també en l’execució de les activitats del programa, especialment, en els tallers grupals d’orientació.
Incrementar els recursos materials i formatius en mans dels instituts i els ajuntaments per tal que aquests puguin adreçar amb més garanties estratègies d’orientació a les famílies com les que contempla el programa.
Adequar part de la operativa del programa i del suport proporcionat per la Diputació de Barcelona a les particularitats de cada ajuntament i de la xarxa de centres del municipi.
Dur a terme accions amb l’objectiu d’incrementar el nivell d’assistència als tallers: captació de participants; compromís per part de les famílies i trucades de recordatori poc abans de realització dels tallers.
Plantejar-se l’avançament del moment en què es programen les tutories, traslladant-lo just abans de la finalització del segon trimestre de curs; o alternativament destinar tots els esforços humans i materials a la programació i realització de les sessions de tallers.