Vés al contingut

Impost sobre habitatges buits propietat de les entitats financeres

L’objectiu del tribut és induir la sortida al mercat de lloguer dels habitatges buits i a preu assequible. S’exclou, de forma explícita, l’afany recaptatori. El disseny del tribut està pensat de tal manera que faci més costós mantenir un habitatge buit, de forma que es modifiqui, en el marge, els incentius actuals que tenen les entitats financeres per llogar els habitatges que no han aconseguit vendre, i d’aquesta forma, mobilitzar una part de l’estoc d’habitatges buits.

L'avaluació es basa en un anàlisi quantitatiu per tal d'abordar l'abast de la política.

Analitzar la potencialitat del tribut sobre immobles buits per assolir l’objectiu de mobilitzar una part del parc immobiliari que posseeixen les entitats financeres i que actualment estan en desús, d’acord amb el coneixement empíric i teòric actual.
Al registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya hi consten 72.293 sol·licituds actives.
Si les condicions econòmiques del 2007 (prèvies a la crisi) s’haguessin mantingut, s'estima que al 2012 s'haurien format 32.000 llars més.
A Catalunya existeixen uns 371.547 habitatges buits en bon estat, dels quals 41.187 es van construir entre 2007 i 2011.
Des d’un punt de vista teòric, semblaria que la incidència de l’impost sobre el conjunt d’unitats en disposició d’un banc seria més aviat baixa, sobretot perquè el cost de transacció associat a posar els habitatges a lloguer per a les entitats financeres és, presumiblement, força alt (i amb un component fix igualment elevat). En aquest sentit, el tribut esdevindria majoritàriament recaptatori.
Considerar l’opció per la qual les entitats financeres puguin arribar a acords amb les administracions públiques per facilitar habitatges per a lloguer social (obtenint la bonificació, reduint una part dels costos de transacció associats a posar els pisos al mercat de lloguer i, en conseqüència, permetent que l’impost es transformi en un mecanisme d’assignació de pisos a famílies amb pocs recursos).