QFE 20 - Programes de segona oportunitat: Què funciona per a millorar el retorn educatiu i les transicions al treball dels i les joves?

Enviat per support el dl., 28/02/2022 - 14:20

Les polítiques actives d’ocupació són la cara més visible de les mesures adoptades pels governs per lluitar contra una desocupació juvenil persistent, que s’ha agreujat per les crisis del 2008 i 2020. Entre aquestes mesures, els programes de segona oportunitat, centrats en la millora de la formació integral com a palanca per millorar el retorn educatiu i les transicions al treball de les persones joves, són particularment importants en un context laboral marcat per la intensificació de la competència per aconseguir feina.

Caixa d’Eines i EducArts

Enviat per support el dc., 15/09/2021 - 12:16

El factor principal que ha motivat els programes Caixa d'Eines i EducArts és un accés limitat a la cultura per part de la població escolar en determinats barris de la ciutat de Barcelona, així com una situació de desigualtat respecte a la resta de territoris.  Entre les possibles causes s’identifiquen les oportunitats que pot oferir tant l’entorn familiar com el propi territori, on en alguns casos hi hauria menys oferta i menor densitat de teixit cultural i associatiu.

Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O)

Enviat per support el dt., 29/06/2021 - 16:56

L’abandonament escolar prematur (AEP) és un problema reconegut arreu de la Unió Europea. A Catalunya, si bé les xifres s’han reduït significativament en la darrera dècada, el percentatge d’abandonament escolar segueix sent del 19% (2019). Per tant, la problemàtica segueix ben vigent i constitueix una prioritat política per part de les diverses administracions responsables.

Procés d’admissió de l’alumnat de la ciutat de Barcelona

Enviat per support el dc., 10/02/2021 - 14:40

El procés d’admissió de l’alumnat és aquell en el que han de participar totes les persones que volen accedir per primera vegada a un ensenyament finançat amb fons públics impartit en centres de titularitat pública o privada sota concert educatiu. Dins d’aquest procés general, l’objecte d’estudi d’aquest informe és el procés d’admissió de l’alumnat a centres de la ciutat de Barcelona per cursar segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria.

QFE 19 - Xarxes entre escoles per a la millora educativa. Quines pràctiques són les més efectives?

Enviat per support el dl., 14/12/2020 - 12:28

La xarxa escolar es defineix com un grup d’organitzacions que treballen conjuntament per resoldre problemes o per atendre determinades necessitats que normalment són massa complexes perquè una sola organització pugui resoldre-les. Es parteix de la premissa que, si treballen de manera col·laborativa, les escoles són més efectives per emprar la seva capacitat organitzativa i millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

QFE 18 - Què sabem sobre l’efectivitat de les tecnologies digitals a l’educació?

Enviat per support el dv., 18/09/2020 - 14:50

El context postcovid-19 ens obliga a la virtualització d’una gran part del procés d’ensenyament-aprenentatge i, alhora, fa més urgent la necessitat d’evidències sobre l’impacte de l’ús de les tecnologies digitals a l’educació (des d’infantil a secundària). Molts estudis arreu han revisat el paper d’aquestes tecnologies en contextos educatius diversos, en termes d’efectivitat (millora en l’aprenentatge, desenvolupament de competències, motivació...) i dels factors clau necessaris per implementar-les (rol del docent, base pedagògica, tipologia d’eines...).

Plans Educatius d’Entorn 0-20

Enviat per support el dt., 03/03/2020 - 15:44

L’any 2019 els Plans Educatius d’Entorn fan un pas endavant amb la re-conceptualització de les seves actuacions i l’ampliació de la franja d’edat de la població a atendre. Els Plans Educatius d’Entorn 0-20 (PEE 0-20) es conceben com un instrument per donar una resposta integral i de tipus comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic.

Èxit Estiu

Enviat per support el dl., 27/01/2020 - 14:09

El programa Èxit Estiu (aleshores denominat Repesca) s’inicià l’estiu de 2013 a 45 centres de secundària de Barcelona, actuant sobre un total de 2.131 alumnes de 1r a 4t d’ESO. L’estiu de 2015 el programa ja aplega 50 instituts i 14 centres concertats de la ciutat, amb un total de 2.259 alumnes participants. El programa planteja evitar la mesura de repetició de curs com a alternativa als mals resultats; millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’ESO i augmentar les taxes de graduació; i prevenir l’abandonament prematur dels alumnes.

Èxit Curs

Enviat per support el dl., 27/01/2020 - 14:03

L'Èxit Curs, iniciat l'any 2001, és un programa preventiu de reforç escolar que es desplega en horari extraescolar al llarg del curs escolar. La seva finalitat és oferir un acompanyament en la transició de l’educació primària a la secundària i millorar els aprenentatges tant els darrers cursos de primària, com tot al llarg de l’ESO. L'avaluació del programa feta per Ivàlua buscava establir si el programa era efectiu per millorar el rendiment educactiu dels estudiants de l'ESO.

Enviament de SMS a les famílies - Èxit Estiu

Enviat per support el dl., 27/01/2020 - 13:57

El programa Èxit durant el curs es planteja com un programa preventiu de reforç escolar que es desplega al llarg del curs escolar. La seva finalitat és oferir un acompanyament en la transició de l’educació primària a la secundària i millorar els aprenentatges tant els darrers cursos de primària, com al llarg de l’ESO.