Pla Educatiu del Barri de Sant Cosme (PEESC)

Enviat per admin el dl., 13/01/2020 - 17:36

El Plans Educatius d’Entorn són una política pública orientada a l’assoliment de l’èxit educatiu mitjançant una perspectiva que excedeix la intervenció limitada a les infraestructures educatives, és a dir, que integri dins de la intervenció educativa altres agents administratius i comunitaris, entenent aquests últims com organitzacions ciutadanes. En aquesta línia s’emmarca el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme (PEESC) iniciat el 2006, el qual es desenvolupa dins d’un entorn d’alta complexitat a causa de les circumstàncies socioeducatives dels centres escolars de Sant Cosme.

Un sistema inclusiu d'atenció a les necessitats educatives millora els resultats acadèmics, les competències socials i redueix l'abandonament de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge

Enviat per admin el dv., 29/11/2019 - 12:51
  • Perquè un sistema inclusiu com el que es vol implantar a Catalunya tingui èxit en els centres calen eines adequades de diagnòstic i monitorització de l'alumnat, coherència i continuïtat entre les mesures d'atenció a la diversitat, un professorat format i una cobertura suficient de professionals especialistes.
  • Mesures de diversificació curricular adreçades a alumnes amb dificultats parcials d'aprenentatge redueixen l'absentisme i l'abandonament educatiu quan preveuen accions de tutoria i reforç acadèmic, o bé tenen una orientació professionalitzadora.
  • Mesures com l'e

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Enviat per admin el dj., 28/11/2019 - 15:55

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) són programes dirigits a joves aturats que no han obtingut el graduat en ESO que estan finançats pel Servei d'Ocupació de catalunya (SOC) i portats a terme amb la col·laboració d’altres organismes, com ara el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments o entitats de formació.

Maleta de les famílies

Enviat per support el dc., 27/11/2019 - 13:55

El programa en matèria d'educació Maleta de les famílies planteja millorar l’acompanyament que les famílies fan als seus fills en les transicions postobligatòries; augmentar les taxes de graduació i continuïtat formativa; millorar la tria d’opcions de formació postobligatòria; augmentar la compleció dels estudis postobligatoris; i, en conjunt, prevenir l’abandonament escolar prematur dels alumnes.

QFE 17 - Són efectius els programes de lluita contra l’absentisme escolar?

Enviat per support el dc., 27/11/2019 - 13:19

L’objectiu d’aquest estudi és revisar allò que les avaluacions i metanàlisis més rigoroses ens diuen sobre l’impacte dels diferents programes i intervencions existents que pretenen prevenir i combatre l’absentisme escolar. Es tractarà, per tant, de recollir i revisar evidències que informin sobre l’efectivitat d’aquestes intervencions en el nivell d’absentisme de l’alumnat i en altres dimensions que hi estan relacionades, com la continuïtat en els estudis i el rendiment acadèmic.

QFE 16 - Millora l’aprenentatgede l’alumnat mitjançant el treball per projectes?

Enviat per support el dc., 27/11/2019 - 13:17

En els últims anys, l’aprenentatge basat en projectes (ABP) ha guanyat popularitat sota el paraigua d’organitzacions internacionals, governs i centres educatius que veuen en aquesta metodologia una eina per millorar l’aprenentatge de l’alumnat i promoure les competències del segle xxi mitjançant l’exploració, la creació i la construcció de solucions a problemes. De manera paral·lela, s’han començat a elaborar estudis sobre els efectes d’aquesta pedagogia que poden informar sobre les seves possibilitats i limitacions reals.

QFE 15 - Adaptacions i diversificacions curriculars com a formes d’atenció a la diversitat: què funciona?

Enviat per support el dc., 27/11/2019 - 13:16

L’objectiu d’aquest estudi és revisar allò que les avaluacions i metanàlisis més rigoroses ens diuen sobre l’efectivitat de les diferents estratègies de diversificació curricular per a l’alumnat. Si bé a Catalunya la diversificació curricular està més estesa en l’etapa de secundària, la revisió es centrarà tant en les etapes de primària com de secundària.

QFE 14 - Serveix la formació permanent del professorat per millorar els resultats educatius de l’alumnat?

Enviat per support el dc., 27/11/2019 - 13:07

Els programes de formació permanent són un instrument pensat per complementar la formació inicial del professorat, respondre als canvis socials i a les necessitats de l’alumnat, i transmetre als docents el coneixement que es va generant sobre les estratègies d’intervenció educativa. Però, són efectius aquests programes?

QFE 13 - La inspecció de l’educació: quins models funcionen millor?

Enviat per support el dc., 27/11/2019 - 13:05

La major part dels sistemes educatius dels països desenvolupats disposa d’un servei d’inspecció i, malgrat que no es tracta de models homogenis, tots busquen millorar la qualitat de l’educació. La qüestió és: ho aconsegueixen realment? En aquesta revisió, ens aproximem a la qualitat educativa per mitjà del rendiment de l’alumnat i recollim l’evidència que relaciona l’activitat inspectora amb els resultats acadèmics.