Skip to main content

Recerca avaluativa sobre les diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya ha publicat un treball de recerca sobre els resultats educatius de nois i noies a Catalunya, en col·laboració amb els instituts de ciències de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona.

El treball té per objectiu contribuir al debat sobre l’existència de les desigualtats de gènere a l’àmbit educatiu, tant des del punt de vista dels factors que hi incideixen com des de l’anàlisi dels resultats educatius obtinguts. Amb aquesta finalitat, es revisen les principals investigacions internacionals sobre el gènere i l’educació i, en aquest marc, s’analitzen alguns resultats educatius de nois i noies de Catalunya a partir de les proves internacionals PISA (Programme for International Student Assessment) dels anys 2003, 2006 i 2009, i també de les avaluacions externes de finals d’etapa (proves de competències bàsiques de sisè de primària i de quart d’ESO).

Les conclusions de la recerca constaten, per una banda, una tendència a la baixa en les taxes d’abandonament prematur, tot i que aquestes se situen encara, amb un 26% l’any 2011, molt per sobre del 10% fixat com a objectiu pel 2020 a la UE. La diferència entre nois i noies se situa al voltant dels 10 punts al llarg del període estudiat, i és sempre favorable a les noies.

Quant a la influència del gènere en el rendiment educatiu, l’estudi conclou que aquest factor hi té un pes escàs, mentre que altres variables vinculades a la composició social dels centres o a les expectatives del professorat semblen tenir molta més capacitat explicativa de les diferències.   El funcionament del centre, el lideratge de l’equip directiu i l’equip docent, el clima escolar o les pràctiques pedagògiques són variables que també incideixen en els resultats.

Més informació

FONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu