Skip to main content

Publicació de la memòria d’Ivàlua que recull un resum de tots els projectes duts a terme al 2018

El Consell Rector d’Ivàlua va aprovar l’11 d’abril la memòria d’Ivàlua 2018, que inclou els comptes anuals i el resum de l’activitat duta a terme al llarg de l’any en què s’ha commemorat el 10è aniversari de la institució. S’hi recull un resum de les avaluacions realitzades i en curs, de les formacions impartides en avaluació i de les diferents activitats de difusió realitzades. En paral·lel s’inclouen aspectes sobre l’organització i gestió, incloent el pressupost anual, i sobre l’estratègia de comunicació de la institució.

 

Memòria d'activitats Ivàlua 2018

 

A la següent presentació de la Memòria d’Ivàlua es resumeix l’estat de l’avaluació a Catalunya l’any 2018 i de l’activitat realitzada per Ivàlua:

 

Carta del President del Consell Rector

Ivàlua 2018 | 10 anys avaluant per millorar les polítiques públiques a Catalunya

 

2018 coincideix amb el desè aniversari d’Ivàlua; per això vull destacar el moment de celebració que va suposar la jornada Avaluar per Millorar, com fer que les avaluacions millorin la presa de decisions que va tenir lloc el passat 14 de desembre i va servir per deixar constància d’allò que hem fet i per conèixer de què servit allò que hem fet durant una dècada.

El 2018, Ivàlua es va posar com a reptes prioritzar les avaluacions, sobretot aquelles endegades amb les administracions consorciades, al mateix temps que promoure la visibilitat i rellevància de les actuacions del consorci com a element necessari per a difondre la cultura de l’avaluació, tot i potenciant el treball en xarxa amb les administracions i entitats del tercer sector.

Així, s’ha seguit treballant en col·laboració amb el Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda en l’avaluació de la Renda Garantida per a la Ciutadania, un projecte de gran abast i recorregut i també en matèria de pobresa energètica ajudant a caracteritzar i territorialitzar aquesta problemàtica i en l’elaboració d’eines per promoure l’avaluació a les administracions catalanes.

A més s’han començat a assessorar a Departaments de la Generalitat de Catalunya per a què incorporin l’avaluació de forma més nítida. Així succeeix en el cas de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament pel que fa al nou Pla director 2019-2022 i també en el marc de l’Observatori Català de la Joventut. També ha finalitzat l’avaluació del programa Activa’t per la salut mental, un projecte de la Federació Salut Mental Catalunya en col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Finalment cal destacar la col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya que amplia la presència de l’avaluació en la formació a les persones treballadores de la Generalitat de Catalunya i també del conjunt de les administracions públiques a Catalunya.

Amb la Diputació de Barcelona i en col·laboració amb l’Agència Catalana d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, s’ha dut a terme l’avaluació de la implementació del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge i s’ha seguit treballant amb el projecte d’avaluació dels dispositius de segona generació en matèria de teleassistència, avaluació que finalitzarà el 2019.

El 2018 s’ha seguit col·laborant estretament amb l’àrea de drets socials de l’Ajuntament de Barcelona; així a més de seguir amb l’avaluació del projecte B-Mincome que finalitzarà el 2019, s’ha avaluat el programa Primer la Llar, i l’eficiència horitzontal i vertical del fons d’ajuts d’emergència social per a infants menors de 16 anys també de forma més transversal, diferents accions del Pla de Barris.

El 2018 s’ha seguit col·laborant amb entitats del tercer sector en avaluacions rellevants com són l’avaluació del programa reincorpora de la Caixa i l’avaluació de necessitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió (XHI) en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. Cal destacar també el treball colze a colze amb la Fundació Jaume Bofill en el marc de l’estratègia “Què funciona en Educació? que permet apropar l’evidència en polítiques educatives a la comunitat que hi treballa.

Pel que fa al desenvolupament institucional s’ha signat un conveni entre UPF i Ivàlua per impulsar el primer repositori d’avaluacions de polítiques públiques i del tercer sector en l’àmbit de Catalunya i per tant apropar l’avaluació a les persones treballadores de l’administració i del tercer sector.

En l’aspecte de gestió s’han introduït notables millores a l’institut com és la introducció del pressupost per projectes, eina que ha de permetre millorar la gestió financera dels projectes en curs.

Tanmateix cal destacar l’elaboració d’un nou web que adoptarà un enfocament temàtic i veurà la llum el 2019.

Durant aquests anys, Ivàlua ha avaluat polítiques públiques que, de manera global, suposaven un impacte aproximat de 2.400 milions d’euros i afectaven prop d’1,4 milions d’usuaris; sabem avui que 9 de cada 10 avaluacions realitzades per Ivàlua han incidit en la presa de decisions i una de cada 5 ha contribuït a millorar el disseny de polítiques públiques.

Al llarg d’aquests 10 anys, l’avaluació ha deixat de ser un procés aïllat, esporàdic, justificatiu o anecdòtic i mica en mica es va incorporant com a eina per a una millor presa de decisions. Aquest canvi ha sigut sens dubte impulsat per una demanda social de transparència i millora democràtica però volem creure que també la tasca d’Ivàlua hi ha contribuït i per aquests motiu vull agrair a tots els que des de dins i des de fora hi han aportat esforç i coneixement.

Ara cal treballar sumant esforços i complicitats perquè l’avaluació esdevingui una pràctica habitual de les administracions i de les entitats del tercer sector i per generar una comunitat de l’avaluació a Catalunya; aquest és el gran repte que tenim de cara al futur per fer una administració millor.

 

Frederic Udina