Skip to main content

QFE 09 - És l’avaluació un mecanisme de millora del rendiment escolar?

Tradicionalment, l’avaluació s’ha entès com la valoració del professorat sobre els aprenentatges de l’alumnat. Avui en dia, però, l’avaluació ha deixat de ser un instrument finalista (atorgament d’una nota) i s’ha convertit en quelcom més complex, en un recurs d’aprenentatge més. Ara bé, l’amplitud i la varietat d’instruments avaluadors aconsella investigar i reflexionar sobre quines pràctiques tenen un impacte més gran. Aquesta revisió de l’evidència pretén aportar dades que permetin saber si l’avaluació formativa és un instrument de millora del rendiment dels estudiants, quins mecanismes avaluadors són més efectius en la millora dels resultats acadèmics i quins perfils d’alumnes es beneficien més de la implementació de les diferents estratègies d’avaluació a l’aula.

QFE 9