Skip to main content

QFE 05 - Són efectius els programes d’educació socioemocional com a eina per millorar les competències de l’alumnat? / Com treballar l’autoregulació i la metacognició a l’aula: què funciona i en quines condicions?

Dins el món educatiu, existeix actualment el convenciment que, al costat de les competències cognitives “clàssiques”, relacionades amb àrees curriculars com les matemàtiques o la llengua, hi ha un altre tipus d’habilitats de gran transcendència per al desenvolupament personal i les oportunitats socials dels infants i els joves del segle xxi: són, d’una banda, les denominades habilitats socials i emocionals, i de l’altra, les competències metacognitives i regulatives.

En aquesta revisió d’evidència, ens centrem en les habilitats socials i emocionals, com la consciència i la gestió personal, la consciència social i les habilitats relacionals, o la capacitat de prendre decisions responsablement.

Què ens diu l’evidència sobre l’efectivitat de les intervencions que pretenen afavorir aquestes competències? Aconsegueixen millorar-les? Quines estratègies funcionen millor i quines pitjor? Poden aquestes estratègies tenir impactes positius també en el rendiment acadèmic dels alumnes? Quines lliçons podem extreure d’aquest coneixement acumulat per millorar la pràctica educativa a casa nostra?

QFE 5