QFE 19 - Xarxes entre escoles per a la millora educativa. Quines pràctiques són les més efectives?

Enviat per support el dl., 14/12/2020 - 12:28

La xarxa escolar es defineix com un grup d’organitzacions que treballen conjuntament per resoldre problemes o per atendre determinades necessitats que normalment són massa complexes perquè una sola organització pugui resoldre-les. Es parteix de la premissa que, si treballen de manera col·laborativa, les escoles són més efectives per emprar la seva capacitat organitzativa i millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

El Departament d’Acció Exterior signa un conveni amb Ivàlua per promoure l’avaluació de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament

Enviat per support el dc., 09/12/2020 - 12:45
  • Amb aquest conveni, el Govern aposta per l’avaluació com a eina de millora en el disseny i retiment de comptes en les actuacions de cooperació al desenvolupament

  • La millora de l’avaluació coincideix amb un increment de la partida pressupostària del Govern dedicada a aquest àmbit

Ivàlua participa a la 3a trobada de la CoAVA per explicar com incorporar els resultats de les avaluacions

Enviat per support el dc., 25/11/2020 - 10:48

Ivàlua ha participat a la tercera trobada de la CoAVA, comunitat de pràctica de l’avaluació de polítiques públiques de Catalunya, que és una xarxa de professionals del conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb responsabilitat directiva i tècnica i interès en l’àmbit de l’avaluació de polítiques públiques.

Ivàlua i la UPF presenten el Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques

Enviat per support el dc., 25/11/2020 - 10:43

Ivàlua i la Universitat Pompeu Fabra, institució membre del consorci d’Ivàlua, estrenen el Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques, un nou recurs en què es posa a disposició pública avaluacions de polítiques públiques de l’àmbit de Catalunya. El projecte té l’objectiu de contribuir a l’impuls de la cultura de l’avaluació, tot difonent el coneixement generat i facilitar l’evidència.

Aula oberta / Webinar QFE 19 Escoles que fan xarxa: com impacten en els aprenentatges de l’alumnat? | Projecte conjunt d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill

Enviat per support el dt., 24/11/2020 - 16:44

El treball en xarxa entre escoles es veu com una estratègia per facilitar la circulació de coneixement i l’aprenentatge entre iguals, per donar resposta a situacions complexes, per afrontar nous reptes o impulsar canvis relacionats amb les millores educatives. Alhora, les xarxes també es veuen com una via per a la compartició de recursos que ajudi a donar resposta a aquests reptes.

Aula Oberta | Webinar:
Escoles que fan xarxa: com impacten en els aprenentatges de l’alumnat?

Ivàlua convoca la provisió laboral de dues vacants d’Analista A1

Enviat per support el dj., 05/11/2020 - 11:22

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques convoca el procés selectiu per a la provisió de les vacants Analista A1-Economia i Analista A1-Polítiques o Sociologia. 

Es poden consultar la descripció dels dos llocs de treball, els requisits de participació, les funcions corresponents a cadascun d’ells, els criteris de valoració, la forma d’ocupació dels llocs de treball, la forma de presentació de sol·licituds i el procediment de selecció accedint als documents adjunts.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 16-11-2020 inclòs.

 

Analista Nivell A1 | Polítiques o Sociologia

Persona seleccionada: Júlia Quintana Medina Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació. Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

Analista Nivell A1 | Economia

Persona seleccionada: Mireia Borrell Porta Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació. Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

Ivàlua i la TTSS reforcen la tasca de sensibilització i assessorament en avaluació a les entitats socials

Enviat per support el dl., 26/10/2020 - 17:46

La col·laboració entre Ivàlua i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social consisteix en la realització d’accions de sensibilització, diagnosticar la situació de l’avaluació a les entitats socials, generar eines útils per a l’avaluació i capacitar mitjançant formació específica en avaluació.

  • El policy brief del procés d’assessorament n’explica l’evolució, recursos i eines generades i els reptes de futur

Pla de Barris (2019)

Enviat per support el dc., 14/10/2020 - 14:12

El Pla de Barris té com a objectiu disminuir les desigualtats entre els barris de Barcelona, tot afavorint l’accés a la renda, als serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tota la ciutadania. Per aconseguir aquests objectius actua en els barris de major concentració de vulnerabilitat social, buscant generar intervencions transversals que comptin amb la participació i implicació dels veïns i veïnes, el teixit associatiu i els agents i serveis municipals.