Vés al contingut

Aprovats els Estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació no universitària

Divendres 26 de novembre es van publicar al DOGC els Estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, creada per la Llei 12/2009, d’educació. Els Estatuts defineixen l’Agència com un ens de dret públic, amb autonomia funcional, financera i de gestió respecte a l’Administració educativa. S’estableix com objecte de l’Agència l’avaluació, prospectiva i recerca amb la finalitat de contribuir a l’excel·lència i l’equitat del sistema educatiu i a l’èxit educatiu i acadèmic de tot l’alumnat. 

 

Entre altres funcions, la nova Agència ha de definir principis i homologar criteris i mètodes d’avaluació de l’educació; determinar, d’acord amb la Inspecció d’Educació, els models i els protocols per a l’avaluació dels centres, la funció docent i la funció directiva; informar periòdicament el departament competent en matèria d’educació no universitària sobre els resultats i el funcionament del sistema educatiu i de les avaluacions, i informar la societat en general sobre la prestació del servei de l’educació i els recursos que s’hi inverteixen. 

 

Els Estatuts preveuen també que l’Agència posi a disposició de la comunitat científica les dades bàsiques i els resultats de les avaluacions. Així mateix, es preveu la creació d’un registre públic de persones físiques acreditades per participar i col·laborar en els plans, projectes i programes d’avaluació que desenvolupi.