Skip to main content

Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O)

L’abandonament escolar prematur (AEP) és un problema reconegut arreu de la Unió Europea. A Catalunya, si bé les xifres s’han reduït significativament en la darrera dècada, el percentatge d’abandonament escolar segueix sent del 19% (2019). Per tant, la problemàtica segueix ben vigent i constitueix una prioritat política per part de les diverses administracions responsables.

Així, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), crea l’any 2019 l’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O), amb l’objectiu d’acompanyar a joves d’entre 16 i 25 anys en el seu retorn al sistema educatiu reglat i/o capacitar-los per accedir al mercat laboral. Aquest acompanyament cerca generar oportunitats per a que els joves recuperin la confiança en si mateixos, construir un projecte de vida propi i donar eines per dur-lo a terme. L’EM2O es planteja com una resposta clarament diferenciada del model d’escola o institut tradicional. No obstant això, cal tenir en compte que els recursos de segones oportunitats no apunten a erradicar les causes de l’abandonament, sinó més aviat a revertir-lo un cop aquest s’ha produït o està a punt de fer-ho.

Avaluar la implementació de la primera edició de l’EM2O.
Dimensionar la problemàtica de l’abandonament escolar prematur a la ciutat de Barcelona.
Analitzar l’encaix de l’EM2O en el mapa de recursos de la ciutat, que cerquen donar resposta a la mateixa problemàtica.
La implementació del programa ha patit canvis rellevants respecte a allò previst als plecs de la licitació: s’ha donat més pes a l’acompanyament, l’atenció individualitzada i la construcció del vincle, en detriment del treball de continguts i competències bàsiques, el lleure, l’aprenentatge i servei i el treball amb les famílies.
La creació d’un vincle fort entre alumnat i equip educatiu és el resultat millor valorat per ambdós col·lectius.
El jovent relata un canvi d’hàbits i d’actituds, així com l’emergència de competències transversals, com ara la capacitat de concentració, la constància i/o la responsabilitat.
Aquesta millora es trasllada també a les expectatives que tenen de sí mateixos/es.
El retorn al centre educatiu de 31 dels 33 joves després del confinament obligatori (com a conseqüències de la situació de pandèmia) es considera extremadament positiu tenint en compte la trajectòria d’abandonament dels i les participants.
Tractar de definir amb major precisió la població objectiu del programa i traslladar la definició de la població diana a uns criteris de derivació que permetin fer més previsible la composició del grup de participants que resultarà del procés de selecció.
Aprofundir en els diferents perfils de l’abandonament escolar prematur, més enllà de la població diana, per assegurar la complementarietat i especialització entre recursos.
Planificar els serveis de segones oportunitats de forma conjunta amb altres institucions per tal d’oferir una resposta adequada a la dimensió i distribució territorial de la problemàtica.
Enfortir els mecanismes de coordinació amb les entitats a càrrec de la derivació i amb els altres serveis de segones oportunitat.
Ajustar i actualitzar els objectius i la planificació d’activitats a allò que es consideri viable d’acord amb la població diana definida.
Abordar la qüestió del reconeixement de la participació en l’EM2O mitjançant un títol o document homologable.
Buscar solucions a mida que permetin explorar un major nombre de transicions a altres recursos de formació durant la participació a l’EM2O.
Infografia Escola Municipal de Segones Oportunitats