Vés al contingut

Ivàlua publica l’avaluació de l’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM20) de Barcelona

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Els resultats indiquen que millora el vincle entre alumnat i equip educatiu, que produeix canvi d’hàbits i d’actituds i arran del programa emergeixen competències transversals, com ara la capacitat de concentració, la constància i/o la responsabilitat.

Ivàlua publica l’avaluació de la implementació de la primera edició de l’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O), una iniciativa de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, que té l’objectiu d’acompanyar a joves d’entre 16 i 25 anys en el seu retorn al sistema educatiu reglat i/o capacitar-los per accedir al mercat laboral. Els resultats indiquen que es donen canvis importants en les actituds i els hàbits dels i les joves participants. En el seu pas per l’EM2O, no només desenvolupen un vincle amb la institució educativa, sinó que veuen emergir competències transversals, com ara la constància o la responsabilitat, que fins aleshores desconeixien.

 

Avaluació:

Ivàlua ha realitzat una avaluació de la implementació de la primera edició de l’EM2O, durant la qual també s’ha caracteritzat i dimensionat la població diana i s’ha analitzat l’encaix de l’Escola en el mapa de recursos de la ciutat, que cerquen donar resposta a la mateixa problemàtica. A l’avaluació hi ha treballat els analistes Marçal Farré i Carla Cordoncillo.

 

Resultats:

La implementació del programa ha patit canvis rellevants respecte a allò previst als plecs de la licitació: s’ha donat més pes a l’acompanyament, l’atenció individualitzada i la construcció del vincle, en detriment del treball de continguts i competències bàsiques, el lleure, l’aprenentatge i servei i el treball amb les famílies. La creació d’un vincle fort entre alumnat i equip educatiu és el resultat millor valorat per ambdós col·lectius. El jovent relata un canvi d’hàbits i d’actituds, així com l’emergència de competències transversals, com ara la capacitat de concentració, la constància i/o la responsabilitat. Aquesta millora es trasllada també a les expectatives que tenen de sí mateixos/es. El retorn al centre educatiu de 31 dels 33 joves després del confinament obligatori (com a conseqüències de la situació de pandèmia) es considera extremadament positiu tenint en compte la trajectòria d’abandonament dels i les participants.

 

Recomanacions:

Ivàlua ha generat recomanacions com tractar de definir amb major precisió la població objectiu del programa i traslladar la definició de la població diana a uns criteris de derivació que permetin fer més previsible la composició del grup de participants que resultarà del procés de selecció. També cal aprofundir en els diferents perfils de l’abandonament escolar prematur, més enllà de la població diana, per assegurar la complementarietat i especialització entre recursos. Planificar els serveis de segones oportunitats de forma conjunta amb altres institucions permetria oferir una resposta adequada a la dimensió i distribució territorial de la problemàtica. També cal enfortir els mecanismes de coordinació amb les entitats a càrrec de la derivació i amb els altres serveis de segones oportunitat, així com ajustar i actualitzar els objectius i la planificació d’activitats a allò que es consideri viable d’acord amb la població diana definida. Addicionalment, es abordar la qüestió del reconeixement de la participació en l’EM2O mitjançant un títol o document homologable, i buscar solucions a mida que permetin explorar un major nombre de transicions a altres recursos de formació durant la participació a l’EM2O.

 

Avaluació Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O)

Informe final Avaluació EM2O

Policy brief EM2O