Skip to main content

Els enquestats per Ivàlua s’interessen pels recursos, formació i activitats que ofereix, juntament amb la funció troncal avaluadora

Ivàlua va promoure els darrers mesos de 2018 una enquesta entre els seus públics objectius, que es va difondre a través del butlletí mensual Ivàlua Actualitat, per tal de conèixer què n’esperen d’Ivàlua com a institució de referència de l’avaluació a Catalunya i quant a continguts, així com per conèixer els seus interessos en relació a l'àmbit de l’avaluació.

En relació als serveis que ofereix Ivàlua, els que més interessen als enquestats tenen a veure amb dos aspectes concrets: per una banda, s’aprecien els recursos, la formació i les activitats sobre avaluació que organitza Ivàlua com a institució impulsora de la cultura de l’avaluació i d’una comunitat de l’avaluació a Catalunya; i, per una altra banda, la funció troncal d’Ivàlua d’avaluar polítiques públiques amb expertesa i rigor, ja sigui encarregant avaluacions o bé obtenint assessorament i suport per realitzar avalucions internes.

Els enquestats en general valoren que els continguts siguin més accessibles i útils, de manera que ajudin a les administracions a millorar la presa de decisions de forma efectiva. Preguntats sobre com caldria comunicar les avaluacions es demana un format de resum de les avaluacions amb infogràfics, de manera que facilitin l’accés als resultats finals de les avaluacions de forma senzilla.

Els usuaris d’Ivàlua manifesten el seu interès per rebre continguts desglossats per temàtiques. En aquest sentit els enquestats manifesten estar especialment interessats en Educació (66,4%), Gestió pública o Administracions públiques (51,4%), Afers Socials i desigualtat (41,1%), Salut (34%), Treball (22,4%) o Política territorial i sostenibilitat (20,6%).

Els enquestats majoritàriament treballen a l’administració pública (71%), però també hi ha perfils de la universitat o centres de recerca (11%), empreses privades (5,6%), entitat del tercer sector (4,75), entre d’altres. Quant al perfil professional més de la meitat són tècnics/ques (53,3%), investigadors/es (14%), directius/ves (11%), entre d’altres.

Des d’Ivàlua volem agrair la participació de més de 100 persones que han contestat l’enquesta desinteressadament ja que saber la vostra opinió ens ajuda com a organització a treballar de manera alineada amb els nostres públics.

Qüestionari de l'enquesta