Skip to main content

Conferència de l'APPAM 2013

Els analistes d’Ivàlua van assistir el passat mes de novembre a la conferència de tardor de l’Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM), en què es va debatre sobre com assegurar l’accés dels decisors públics (i d’altres actors participants en la deliberació política) a estudis analítics de qualitat i als resultats més rellevants de la recerca.

Com assegurar que la recerca cobreix els temes que són a l’agenda dels decisors públics? Com anticipar les necessitats de recerca emergents? Quins mètodes són els millors per generar coneixement que pugui ser utilitzat? Quines mancances d’informació (i especialment dades) encara soscaven la possibilitat de fer anàlisis de qualitat? Quines són les noves tendències en la definició dels problemes públics?

Entre les qüestions tractades que són d’especial interès per a les activitats actuals d’Ivàlua, destaquem el procés d’actualització del sistemes de monitorització del performance del govern federal dels EUA, el debat sobre els outcomes no cognitius de les polítiques educatives, l’evolució dels social impacts bonds com a instrument per induir i finançar la innovació en l’àmbit de les polítiques públiques, i una onada recent d’estudis sobre el rol del coneixement en el procés de formació de les polítiques.

Podeu trobar més informació a: http://www.appam.org/fallresearchconference/

[Español]