Skip to main content

Presentada l’Avaluació dels Plans d’Ocupació gestionats pel SOC

El 21 de maig es va celebrar un seminari de difusió de l’avaluació de la implementació i de l’impacte dels Plans d’Ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el període 2005-2007. Els plans d’ocupació consisteixen en subvencions a organitzacions públiques i no lucratives per a la realització de projectes d’interès general o social mitjançant la contractació directa de persones en situació d’atur.

Els principals resultats de l’estudi mostren una efectivitat elevada dels plans d’ocupació en termes d’inserció laboral de les persones aturades que hi participen –increment de la taxa d’ocupació entre 5,1 i 17,9 punts percentuals-, si bé aquest efecte positiu es produeix gairebé exclusivament en la inserció laboral en el sector públic i en el sector no lucratiu. La inserció laboral en el sector privat és, en canvi, més baixa per als participants en els plans d’ocupació que per als no participants.

Un altre resultant a destacar de l’estudi és que la inserció laboral dels participants es produeix fonamentalment mitjançant fórmules de contractació temporal. L’efecte de la participació en els plans d’ocupació sobre l’accés a contractacions indefinides és molt proper a zero.

El seminari es va celebrar a la sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i hi varen assistir 110 persones procedents de Departaments de la Generalitat, Ajuntaments, Diputació de Barcelona, entitats del tercer sector social i món acadèmic.

Més informació